การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว

นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ประเภทความสามารถพิเศษ

จำนวน 30 คน

เลขใบสมัคร ประเภทการสมัคร ชื่อ - สกุล สถานะการสมัคร
40273
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงชลณิชา
วรรณกุล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40079
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายวีรเทพ
ผาสุข
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40281
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายสิรภพ
ถิระขวัญชัย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20083
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงกนกพิชญ์
สมใจ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20025
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงอุษานาถ
เหล่าศุภวณิชย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40039
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงสิตางศุ์
เฉิน กาศวิบูลย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40083
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงธนพร
เกตุเวชช์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20027
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงภัทรวรรณ
ศรอินต๊ะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40104
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงภูษณิศา
กตกุลอำพร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40217
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงณัฐธิชา
สำเภาไทย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40186
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายนาวี
คณะทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40193
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายพีรพัฒน์
ดอกแก้ว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40295
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงนัชชา
ฟรานเชสก้า  บอยด์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40127
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงนภาภรณ์
สิริมณีพิพัฒน์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40271
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายธนภัทธ
แก้วประทาน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40192
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
พรมวัง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40084
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงธันยธรณ์
สันป่าเป้า
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40263
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงชุติกาญจน์
สีกาวี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40137
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงปิยาภรณ์
สายปาน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40064
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงวชิรญาณ์
อินทะชัย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40160
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายเกียรติศักดิ์
กล้ำกลาย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40146
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงณิชกานต์
พุทธลก
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20086
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายกันตพงษ์
ทะนันชัย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40096
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงศิริลักษณ์
กาบไม้จันทร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40128
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงชณาภา
ศิริรัตน์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40184
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายธีรภัทร์
จักรบุตร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40265
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงศศิวิมล
เพชรยวน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40195
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงอภิชญา
พลเยี่ยม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40261
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายธัญณัฐ
สำเร็จผล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20111
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงดาวนภา
กุลเอกวราฉัตร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน


©พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล