การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว

นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ประเภทความสามารถพิเศษ ม.4

จำนวน 17 คน

เลขใบสมัคร ประเภทการสมัคร ชื่อ - สกุล สถานะการสมัคร
60015
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นายณัฐพงศ์
บุญสิงห์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60010
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นายณัฐชนน
ทรงกูล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60040
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
เด็กชายพชรพล
อินต๊ะหา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60013
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
เด็กหญิงกชมน
ศรีจันทร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60032
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นางสาวนทีกมล
แบ่งทิศ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60027
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
เด็กชายญาณทัศ
ศรีจันทรากูล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60070
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
เด็กชายกฤตมุข
ผัดขัน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60022
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นางสาวประภาสิริ
แตงร้าน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60069
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นายณัฐชานนท์
อุดธรรมใจ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60034
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
เด็กหญิงธนัณยุดา
ฐานศุภเกษม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60058
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นายวันเฉลิม
กาทองทุ่ง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60057
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นายภูริณัฐ
สิงห์เห
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60051
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นางสาววรราช
โคตรธา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60068
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นางสาวพรนภัส
แก้วแหวน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60046
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นายกัณตพล
สิทธิยศ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60066
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์
อินทร์เตจ๊ะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60043
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นางสาวพัชราภรณ์ 
แสนขัด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน


©พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล