การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว

นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ม.4

จำนวน 86 คน

เลขใบสมัคร ประเภท ชื่อ - สกุล สถานะ
50063
บัญชีสำรอง ม.4
นางสาวเอมิกา
เดชพรห์ม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50005
บัญชีสำรอง ม.4
นายภมรศักดิ์
ประสารยา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50102
นักเรียนทั่วไป
นางสาวขวัญชนก 
ร่องอังจันทร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50113
นักเรียนทั่วไป
นางสาวนันทนัช  
หอมแก่นจันทร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50147
นักเรียนทั่วไป
นางสาวณภัทร 
เเกล้วกล้า
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50109
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงวนัชพร 
ดอนโศรก
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50134
นักเรียนทั่วไป
นายธนากร 
กอเกียรติศิริ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50095
นักเรียนทั่วไป
นางสาววิชญาพร 
สีงาม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50137
นักเรียนทั่วไป
นายฉัตรชัย 
ตาละลักษณ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50136
นักเรียนทั่วไป
เด็กชายปภังกร 
สมานไชยศักดิ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50104
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงชีวาพร 
สุภิมารส
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50001
นักเรียนทั่วไป
นางสาวปพิชญา 
เวียงธรรม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50117
นักเรียนทั่วไป
นางสาวสุพิชชา 
มะลิวัลย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50061
นักเรียนทั่วไป
นางสาวอธิชา 
ปวงจันทร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50133
นักเรียนทั่วไป
นายอันดามัน 
ฮึ้งฮก
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50139
นักเรียนทั่วไป
นางสาวพิมมาดา​ 
เพ็ญ​สุภา​
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50141
นักเรียนทั่วไป
นางสาวอรพลิน 
ศรีคำภา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50062
นักเรียนทั่วไป
นายณัฐภพ 
แซ่ย่าง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50115
นักเรียนทั่วไป
เด็กชายชัยวัฒน์ 
พันธุ์พิศาล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50073
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงจิดาภา 
เนาวิลาศ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50079
นักเรียนทั่วไป
นายกิตติวรา 
จันทร์โท
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50114
นักเรียนทั่วไป
นางสาวนวิภา 
ตาธงรส
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50128
นักเรียนทั่วไป
นายณัฐนนท์ 
จำปาจี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50038
นักเรียนทั่วไป
เด็กชายภัททากร 
หวลบุตรตา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50091
นักเรียนทั่วไป
นางสาวพิชยา 
เอมพรหม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50006
นักเรียนทั่วไป
นายธนกฤต 
ศฤงคาร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50126
นักเรียนทั่วไป
นายวิญญู 
รัตนเมืองสอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50094
นักเรียนทั่วไป
นายธนวันต์ 
ดวงแก้ว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50101
นักเรียนทั่วไป
นายวชิรวิชญ์ 
ธงสามสิบเจ็ด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50011
นักเรียนทั่วไป
นางสาวชุณหกาญจน์ 
วงศ์ศิริ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50144
นักเรียนทั่วไป
นางสาวศกลรัตน์ 
ดอกสนธิ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50108
นักเรียนทั่วไป
นายณัฐภัทร 
เหล็กแก้ว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50033
นักเรียนทั่วไป
นางสาวศิรดา 
กันจะนะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50105
นักเรียนทั่วไป
นายชิษณุพงศ์ 
วงค์ษา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50064
นักเรียนทั่วไป
นางสาวรัชดาพร 
แสนพรหม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50120
นักเรียนทั่วไป
นางสาวธนภรณ์ 
รุ่งเลิศ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50052
นักเรียนทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์ 
จอมภาปิน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50036
นักเรียนทั่วไป
นางสาวณัฐธิดา  
พระสว่าง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50116
นักเรียนทั่วไป
นายชัยภัทร  
จันภักดี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50041
นักเรียนทั่วไป
นางสาววัสราภรณ์ 
อินดี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50084
นักเรียนทั่วไป
นางสาวชุติมา 
วิโจทุด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50054
นักเรียนทั่วไป
นางสาวณัฐฑจุฑา 
มีสิน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50039
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงปาริมา 
ศักดิ์ดี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50151
นักเรียนทั่วไป
นางสาวชญาภา 
หล่ายหก
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50106
นักเรียนทั่วไป
นายวัชรธน 
โกนันท์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50148
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงปทิตตา 
ธรรมใจ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50092
นักเรียนทั่วไป
นางสาวนันทัชพร  
นามโคตร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50110
นักเรียนทั่วไป
นางสาวดุลยานี 
สองเชียง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50086
นักเรียนทั่วไป
นางสาวกัญญาณัฐ 
มณีทิพย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50085
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงกวิสรา  
อิ่มใจ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50042
นักเรียนทั่วไป
นายพัทธ์ยศ 
วงศ์ฟู
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50122
นักเรียนทั่วไป
นางสาวธรชญาน์ 
วิใจคำ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50059
นักเรียนทั่วไป
นายยศพนธ์ 
ทาเหล็ก
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50140
นักเรียนทั่วไป
เด็กชายภูตะวัน 
กล้าพังเทียม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50150
นักเรียนทั่วไป
นางสาวอารยากร 
เวียงชัย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50093
นักเรียนทั่วไป
นายจีระภันธ์  
สร้อยดอกไม้
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50026
นักเรียนทั่วไป
นางสาวสุพิชญ์นรี 
ประมูลสิน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50018
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงสุทธิดา 
ขจีรัมย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50025
นักเรียนทั่วไป
นางสาวธนัชชา 
สีใหม่
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50076
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงปุญญิศา 
สองแก้ว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50111
นักเรียนทั่วไป
นางสาวคุนัญญา  
ชัยวรรณ​ธรรม​
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50016
นักเรียนทั่วไป
นางสาวพิชญ์สินี 
มีทรัพย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50008
นักเรียนทั่วไป
นางสาวอภิชญา 
พงค์ไพร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50145
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงพิชชาภา 
นันทขัด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50050
นักเรียนทั่วไป
นายวราวิศน์ 
สมคิด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50083
นักเรียนทั่วไป
นางสาวณัฐธิดา 
อิ่นคำ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50135
นักเรียนทั่วไป
นายภานุวัตน์ 
จรัญญา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50130
นักเรียนทั่วไป
นางสาวธิดารัตน์ 
ซ้องกา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60043
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นางสาวพัชราภรณ์ 
แสนขัด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
50035
นักเรียนทั่วไป
นายพัทธดนย์ 
วารีกุล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60066
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์
อินทร์เตจ๊ะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60046
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นายกัณตพล
สิทธิยศ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60068
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นางสาวพรนภัส
แก้วแหวน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60051
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นางสาววรราช
โคตรธา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60057
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นายภูริณัฐ
สิงห์เห
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60058
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นายวันเฉลิม
กาทองทุ่ง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60034
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
เด็กหญิงธนัณยุดา
ฐานศุภเกษม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60069
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นายณัฐชานนท์
อุดธรรมใจ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60022
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นางสาวประภาสิริ
แตงร้าน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60070
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
เด็กชายกฤตมุข
ผัดขัน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60027
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
เด็กชายญาณทัศ
ศรีจันทรากูล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60032
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นางสาวนทีกมล
แบ่งทิศ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60013
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
เด็กหญิงกชมน
ศรีจันทร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60040
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
เด็กชายพชรพล
อินต๊ะหา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60010
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นายณัฐชนน
ทรงกูล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
60015
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
นายณัฐพงศ์
บุญสิงห์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน


©พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล