การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว

นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ม.1

จำนวน 410 คน

เลขใบสมัคร ประเภท ชื่อ - สกุล สถานะ
30260
บัญชีสำรอง
เด็กหญิงปวิตรา
ณ พัทลุง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30375
บัญชีสำรอง
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
ดาวหาญ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30432
บัญชีสำรอง
เด็กหญิงธิดารัตน์
มาลี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30020
บัญชีสำรอง
เด็กหญิงอัญชิตรา
ฟองเย็น
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30298
บัญชีสำรอง
เด็กหญิงปิ่นมนัส
บุตรเทศ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30021
บัญชีสำรอง
เด็กหญิงนาถนารี
มิวันเปี้ย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30211
บัญชีสำรอง
เด็กชายจีรกฤติ
ถุงเงิน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30423
บัญชีสำรอง
เด็กหญิงกัญญาภัค
หนองหลิ่ง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30050
บัญชีสำรอง
เด็กหญิงวิกานดา
วัฒนผลไพบูลย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30188
บัญชีสำรอง
เด็กหญิงภัททิยา
เมฆิน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30280
บัญชีสำรอง
เด็กชายนิพพิชฌน์
หัสนี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30014
บัญชีสำรอง
เด็กหญิงรุจิราพร
สุดเสน่ห์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10133
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกมลรัตน์  
รอบรู้
สละสิทธิ์
30431
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวริษฐา  
ศุภชยกูล
สละสิทธิ์
30439
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนาตุล 
ทิพเหลือง
สละสิทธิ์
30427
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณภัทร  
ปัญญาใส
สละสิทธิ์
30422
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปภังกร 
เงินเย็น
สละสิทธิ์
30428
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนัทพงศ์  
อินดาฤทธิ์
สละสิทธิ์
30437
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายศิลปกร  
เกตุสวัสดิ์
สละสิทธิ์
30421
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธาวิน 
ศรีบุญเรือง
สละสิทธิ์
30430
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนกร 
พันธ์สวัสดิ์
สละสิทธิ์
30429
รับเพิ่ม
เด็กหญิงมาชิตา 
วรรณสมพร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30411
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชลธิชา 
คะจรรยา
สละสิทธิ์
30442
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเวณิกา 
มีลาภ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10085
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพิสุทธิ์ 
สุริยะวงค์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10183
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงลภัสรดา 
นาวีพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10039
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปฏิภาณ 
เผ่าพงศ์พันธุ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10079
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงจณิสตา 
ปรีชานนท์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10132
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายนันทภัค 
เหมืองทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30372
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกชพร 
คำฝอย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30377
รับเพิ่ม
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา 
เผ่าพันธ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30078
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอัจฉรา 
เวียงคำ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30289
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธารฒีร์รา 
กวางนอน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30144
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนวพร 
ทินวล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10057
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวชิรวิชญ์ 
ฉัตรเกษ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10172
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศตพร 
บุญช่วย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10066
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงฐิตาภา 
คิดฉลาด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30373
รับเพิ่ม
เด็กชายภาคภูมิ 
อุ่นศิริ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10006
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกมลพิชญ์ 
ปันตุ่น
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30355
รับเพิ่ม
เด็กหญิงพิชนันท์ 
พูลทวี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30070
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงญานิกา 
ผาคำ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30364
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนฤมล 
อมรศิริประภา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30171
รับเพิ่ม
เด็กหญิงพัชรวลัย  
สงชุมแสง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30237
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายบารมี 
ธงสิบเก้า
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30398
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธิดาเทพ 
สายยืด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10115
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชนัญธิดา 
จันทร์ดี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30327
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอัญญชัญญ์ 
จันตาคำ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30426
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญวรัตม์ 
ชมภูทุ่ง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30401
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศิรภัสสร 
แสงกล้า
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30270
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณภัทร 
เสนวิรัช
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30389
รับเพิ่ม
เด็กหญิงพัทธมน 
ผิวทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30262
รับเพิ่ม
เด็กหญิงกัญญณัฐ 
สวิง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30017
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวิชญาดา 
พรมท้าว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30362
รับเพิ่ม
เด็กหญิงสุวรรณี 
วงแหวน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10184
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปพิชญา 
เหมืองอุ่น
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30142
รับเพิ่ม
เด็กชายกฤต 
ก๋อนสัน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30181
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเกวลิน 
สมเครือ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30288
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายจิรายุ 
เนาวิลาศ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30415
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสิมิลัน 
จันทร์เจิง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10098
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัทรภร 
สุนทรญาติ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10157
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกัณติพัส 
เหลี่ยมพิทักษ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10140
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศุภกานต์ 
พันธ์ภักดี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30297
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชลธิชา 
อินทนนท์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10160
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนากร 
เวียงนอก
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30185
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกันติยา 
ต๊ะมะครุธ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30081
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพาณิภัค 
เจนจิต
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10159
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงขวัญชนก 
คำปัญจะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30331
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกิตติพงศ์ 
อาภาโรจนเศรษฐ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30257
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญสิริน 
สมนา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30284
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชญานิษฐ์ 
เงาะหวาน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30143
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวชิรวิชญ์ 
ยะปะนันท์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30094
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปิยชรินทร์ 
สุขกล้า
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30348
รับเพิ่ม
เด็กชายสุรพัศ  
กิ่งดอกไม้
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30307
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัฐพัชร์  
แก้วน้อย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30045
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวริมน 
บุญเพิ่ม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10149
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปาณิสรา  
เอี่ยมประเสริฐ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10134
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายศักรนันทน์ 
ซ้องกา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30154
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชยาภรณ์ 
ง้าวแหลม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30175
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณิชารีย์  
อุ่มบางตลาด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30279
รับเพิ่ม
เด็กหญิงกัญญาวีร์ 
อะกะเรือน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30023
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวิสุมิตรา 
ใจอ้าย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30402
รับเพิ่ม
เด็กหญิงศุภชานันท์ 
โฆษิตนิธิโรจน์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30296
รับเพิ่ม
เด็กหญิงกัญญณัท  
แก้วอินตา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30352
รับเพิ่ม
เด็กหญิงลีลาภัสร์  
ซ้อนมณี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10144
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายอรุณรัชช์ 
บัวริ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10072
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวรรณรท 
กันทะวงค์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10017
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวีราภรณ์ 
มะทะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30387
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกิจจิรา 
เข็มเมือง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30228
รับเพิ่ม
เด็กชายอุ้มบุญ 
บัวดารา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10155
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายชวนากร  
ฤกษ์ดี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10175
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกรฤต 
พรายทองแย้ม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30067
รับเพิ่ม
เด็กหญิงศศิกานต์ 
บงแก้ว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30121
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปีย์วรา 
เทพวีระพงศ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30407
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพชรดนัย 
พื้นงาม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30108
รับเพิ่ม
เด็กหญิงนิรัชพร 
แสวงทรัพย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30238
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ 
ดีแก้ว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30111
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภริรทร์ธร 
ดิลกหิรัณย์กุล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30198
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนิภาพร 
ต๊ะม่าน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30329
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐนรีย์ 
ขวัญยืน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30103
รับเพิ่ม
เด็กหญิงรัชตะวัน 
สุขกาย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30227
รับเพิ่ม
เด็กหญิงจิดาภา 
ศรีอำไพ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30367
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวรโชติ  
เพิ่มพูน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30136
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพรรณวรท 
ปวนสุข
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10108
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณธกร 
เค้าเหลือง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30123
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงบุญญาพร 
แก้วสมนึก
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30038
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายชัยกฤต 
กาทองทุ่ง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30077
เงื่อนไขพิเศษ
เด็กหญิงเบญญาภา 
แก้วปรีชาวัฒน์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10161
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงฉัตรปวีร์ 
ตากา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30268
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงมีนญาดา 
ศิลารัมย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10128
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนกร 
เวียงคำ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30009
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกานต์ธีรา 
กลั่นเกษตรวิทย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10135
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัฐพัชร์ 
อินทุ่ง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30194
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัทราพร 
สีอ่อน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10080
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศิรัญญา 
มังกรณ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10099
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายหัสดิน 
เล็งสิทธิ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30112
รับเพิ่ม
เด็กหญิงธันย์ชนก 
เวียงทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30209
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเกษร 
ทำมะหรัง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30041
รับเพิ่ม
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี 
ดีดพิน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30277
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชีรณัฐ 
ถือบุญ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30206
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกชกร 
ทำมะหรัง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30116
รับเพิ่ม
เด็กหญิงทิพย์ประภา 
ดิบทิพย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30165
รับเพิ่ม
เด็กหญิงนภารัตน์ 
ดอนดง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30225
รับเพิ่ม
เด็กหญิงวรณัน 
นาระกันทา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30059
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายอิงครัช 
พุทธจร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30326
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอรพิชญ์ 
อุปนันชัย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30130
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธันวารัตน์ 
ธะดวงศร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10047
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกวิสรา 
ถือคำ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30085
รับเพิ่ม
เด็กหญิงกันตินันท์ 
สบายวงค์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10129
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชนัญชิดา 
ศรีรมย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10095
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกัณฑ์พัฒน์ 
มาอุ่น
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30162
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนิศารัตน์ 
ขัดแสนจักร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30118
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนันท์ณิภัค  
ดังก้อง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30215
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปภัชญา 
ติวงค์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10152
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธีระภัทร 
วงค์ถานะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30008
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกานต์ธิดา 
หอมจันทร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10001
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกฤตภาส 
ผาเพียว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30029
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายจุลจักร 
ขัดแสนจักร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30236
รับเพิ่ม
เด็กชายณัฐชนน 
ใจกระเสน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30126
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธีรพงศ์ 
สมบุตร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30093
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัลยรัตน์  
กวาวสาม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30404
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายศุภกฤษ 
กิตติกุลสุวรรณ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30052
รับเพิ่ม
เด็กหญิงณัชชา 
เอกจิตต์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30212
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  
ศฤงคาร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30274
รับเพิ่ม
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ 
สวนโพธิ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10177
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงขวัญจิรา 
แก้วพนา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30351
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพัชรพร 
ธินิยา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10009
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงแพรวพรรณ 
คุ้มเสาร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30306
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายประทักษ์ 
ไชยเนตร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30308
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปัณฑิตา 
เอ้ยวัน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10065
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพิชญะ  
แสงทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30303
รับเพิ่ม
เด็กหญิงบุญชญา 
สีสะอาด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10136
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญาพัชร 
จีกัน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30033
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปรีชญา 
คำเหลือง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30381
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายศุภณัฐ 
หลงจินดา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30251
รับเพิ่ม
เด็กหญิงจันทมณี  
สุภมโน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10077
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเขมิกา 
ใจไว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30114
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกชพรรณ 
ใจนันท์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30107
รับเพิ่ม
เด็กหญิงพิมพ์ชนก 
ชะนารา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10046
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนภัสสร 
วันชัย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10014
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงลักษิกา 
เกลียวกลม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10013
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัฐกรณ์ 
อินทรวิพันธุ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10015
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภิรัญญาณัชญ์ 
ราชฟู
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10164
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัชนนท์ 
เพ็ชรนาโคโกสีย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30325
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายศรัณณภัทร 
ทิพย์โพธิ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30047
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธิญาดา 
ใจเกี๋ยง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30028
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงฐิตาภา 
วงศาเคน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30305
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพัชรพร 
ชีวะแพทย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30335
รับเพิ่ม
เด็กชายณัฐภูมินทร์  
เวียงเก้า
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10003
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปุณิกา 
มนกลม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30276
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธนัชพร 
ชัยอนงค์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10176
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพิจักษณ์ 
เกลียวกลม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10040
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  
เดชธรรม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10073
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฏฐวรกานต์ 
เวียงทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10033
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฏฐณิชา 
ทุ่งสง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10137
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนวัฒน์ 
อินทร์เตจ๊ะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10143
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายภูมินริศ 
ชาญวาณิชสกุล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30054
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงขวัญหทัย 
อุดเรือน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30183
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศรัณย์พร 
ศรีขะโรจน์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10070
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฏฐ์ณลิน 
เวียงทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30166
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชมพูเนกข์  
จุมป๋าน้ำ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30395
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชยามล 
กองศิลป์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30151
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณิชจิรา 
กู่ก้องสกุล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10169
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสุภารัตน์ 
สีหะวงษ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30016
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสุพัชตา 
นาระเดช
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30168
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ 
สมใจ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30201
รับเพิ่ม
เด็กชายธานณภัทร 
จำปี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30169
รับเพิ่ม
เด็กชายปกรณ์เกียรติ 
ฝาเรือนดี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30204
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญญรัตน์ 
นาระกันทา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10060
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐรดา 
กาญจนศิลป์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30291
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกษมา 
ถาปนา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30099
รับเพิ่ม
เด็กชายวชรพล 
มูลทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10034
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกมลชนก 
จำเริญ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10029
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญาภัค 
ปิติรัชต์ธนนท์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30036
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอรไพลิน 
ชัยวรรณรัตน์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30230
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปิยณีย์ 
จิตกิตติรัตนา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30379
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธวัลรัตน์ 
ร่มเย็น
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10123
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสุพิชญา 
สันป่าแก้ว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30125
รับเพิ่ม
เด็กชายติณห์พัทธ์ 
ขันทะรักษ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30115
รับเพิ่ม
เด็กหญิงเกวลิน 
ทองดวง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30316
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายนพรัตน์ 
ผาทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30292
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงฐานัญญา 
ธรรมเจริญ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10026
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวิชญาพร 
อุปธิ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30176
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสุธาสินี  
กองโกย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30241
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธิดารัตน์ 
หลงเวช
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30376
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวนา 
ภู่ประภาดิลก
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10127
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพิมพ์นภา 
พลอยสี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30299
รับเพิ่ม
เด็กหญิงจิตติมา 
วงค์เสน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10094
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพุทธธิดา 
มะโนโฮ้ง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10092
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธนัญชนก 
ชัยนันท์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10096
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ 
ปัญญาศิลป์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10147
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวิภาวินี 
ทองดี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10118
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงฐิตยา 
ดอกสันเทียะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10007
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกนกพร 
เป็กทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30282
รับเพิ่ม
เด็กหญิงภิญธนิกานต์  
ค่าทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10018
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายชัยภัทร 
เวียงคำ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30368
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์ 
เลิศทรัพย์เดชา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30409
รับเพิ่ม
เด็กหญิงสตรีรัตน์ 
เวทมนต์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30315
รับเพิ่ม
เด็กหญิงชนกนันท์  
ดอกจันทร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30287
รับเพิ่ม
เด็กหญิงนราทิพย์ 
แสงใส
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30182
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนาธิป 
อินถา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30187
รับเพิ่ม
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  
เขียวอ่อน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30191
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายขวัญชัย 
นันตา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30024
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอณัณชพร 
อินทรสัตยพงษ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30330
รับเพิ่ม
เด็กหญิงปิยะพัชร 
กอบไร่
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30002
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชลฎา 
ภูกงลี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10062
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวรันณ์ธร 
กุออ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10061
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอภัสชนัน 
ชัยชนะชโยดม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10024
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญวรัตน์ 
กมลอนุวงศ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30343
รับเพิ่ม
เด็กหญิงพนิตนรี 
ถิ่นสอน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30148
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกิตติพงษ์ 
ถือแก้ว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10114
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปวริศา  
พอใจ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30239
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอังคนา 
ใจซื่อ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30302
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกฤษตยชณ์ 
ยิ่งกำแหง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30040
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธมลวรรณ 
สันป่าแก้ว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30436
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัฐภัทร 
ปัญโญ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30332
รับเพิ่ม
เด็กชายปิยดิษย์ 
จันทร์นิ่ม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10138
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวรากร 
ทองนุช
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30145
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวรรณพร 
อยู่สืบ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30089
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสุธีธิดา  
จันที
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30013
รับเพิ่ม
เด็กชายมงคลวรรษ์ 
ศรีเลิศ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10076
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายชวกร 
สุคันธมาลย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30344
รับเพิ่ม
เด็กชายธนภัทร  
คำร้อย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30092
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวรวลัญช์ 
กำปนาด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30027
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวชิรวิทย์ 
กาบจันทร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10141
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพรนภา 
สุนทร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10121
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณิฐ์ดานุช 
พวงลำ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30340
รับเพิ่ม
เด็กหญิงณัฐศิริ 
สุขทรัพย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10130
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐวรา 
สีทอน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10100
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปองพล 
สอนแก้ว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30196
รับเพิ่ม
เด็กหญิงทรงพร 
ชมชื่น
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30392
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเอื้อลภัส 
วงค์สมเกียรติ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30408
รับเพิ่ม
เด็กหญิงสุกัญญา 
ขาดศูนย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10056
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณิชชารีย์ 
อำพันพงษ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10145
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธนพร 
วงศ์จิตร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10126
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายสุระวิชญ์ 
บุญกาวิน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10178
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญพิชชา  
กาละจิตร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10150
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกิตติพล 
คงอิว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10107
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัฐวรรธน์ 
เกี๋ยงคำ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10154
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชลธิชา 
เกตุทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30419
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกิตติภักดิ์ 
วงศ์ชมภู
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30088
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเบญญาภา 
เหมือนนึก
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30317
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศรัญญาวดี  
โกยทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30030
รับเพิ่ม
เด็กหญิงลภัสญา 
คำปันปู่
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30018
รับเพิ่ม
เด็กหญิงชนิปรียา 
สาใจ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10156
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปภัสสร 
รอบรู้
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30231
รับเพิ่ม
เด็กหญิงกานต์ธีรา 
เขื่อนเก้า
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30134
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงป่านทอ 
ศรีทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10052
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณิชนันท์ 
พรรณาผิว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10048
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธนัชญภร 
มูลศิริ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30158
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนลินนิภา 
เวียงนาค
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30155
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกนกกาญจน์  
สำราญ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10109
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณชนิชา 
ไชยมงคล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10050
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายสิปปกร 
เสียงหวาน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30243
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณิชญ์นิชา 
ตาคำ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30346
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวรากร 
คำขาด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30063
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนิสารัตน์ 
อินใจ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30049
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภวรัญชน์ 
ปัญญา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10167
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศุภาวรรณ 
แสงคำ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30234
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธีรนาถ 
ปัญญาใจ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10116
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนฤมล 
แสงรัตน์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30086
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศุภมาส 
กรุงศรี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10063
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญชนก 
พิมสอน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10004
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปุณณดา 
ศิริกันตยะวัฒน์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30406
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปฏิณญา 
เดือนดาว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30157
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพิชญาภา 
กาวีวัง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30240
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงฉัตรกมล 
สุตาต๊ะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10119
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอภิญญา 
เทพจันทร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30229
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายเจนณุพงศ์ 
แก้วทิพย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30358
รับเพิ่ม
เด็กหญิงณัฐิดา 
ปีอาทิตย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30124
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเนตรชนก 
ผายาว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10064
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงจิรัชยา 
บุญมาก
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30139
รับเพิ่ม
เด็กหญิงธัญญ์วรานันทน์ 
ชลิชานนท์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10008
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปภัสชล  
สุนทรเมือง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30385
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐณิชา 
วิลาวัณย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10059
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอาทิตยา 
รัตนวิมลชัย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30042
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวาศิตา 
หมัดสดาย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30285
รับเพิ่ม
เด็กชายธนพนธ์ 
จินจ๋า
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30255
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงจิระนันท์  
เพชรมณี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10068
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐณิชา 
เวียงใน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30044
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ 
คำสีทิพย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30223
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกนกวรรณ 
กุณจ่าม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10097
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปพิชญา 
คนบุญ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30025
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศิรภัสสร 
สุดเสน่ห์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10069
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพัชรพล 
ตุ้ยดี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30080
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกมลวรรณ 
จินามา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30062
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนภัทร 
ตูหม่อง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30403
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเบญจวรรณ 
บัวมูล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10051
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนกฤต 
ด่านตระกูล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10104
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพันธ์วิรา 
สิงห์แก้ว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30353
รับเพิ่ม
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  
สร้อยสาย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30061
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนวพรรณ 
อุ่นกาศ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30131
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญพิมล 
แมตสอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10028
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายตรัยคุณ 
ร่มเย็น
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30388
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงจิรัชญา 
คำวังจันทร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30065
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงรวินันท์ 
หงษ์ยี่สิบเอ็ด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30066
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพรรณกาญจน์ 
ดวงจันทร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10112
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธนารีย์ 
ศิลารักษ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30320
รับเพิ่ม
เด็กหญิงศรัณย์พร  
ชอบธรรม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10022
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพิมพ์พิศา 
คำเงิน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10084
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภวิตรา 
สาวงศ์ทะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30383
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงผกาทิพย์ 
วันติ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30167
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอภิญญา  
โกฏิสิงห์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30011
รับเพิ่ม
เด็กหญิงปนิตา 
วงศ์ษา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30132
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัลยรัตน์ 
ต่อศรี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10089
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนัฐลดา 
กองแก้ว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10165
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวรวิช 
ราชวัง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10053
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณภัคสุรางค์ 
วางภัคมนต์ชัย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30365
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงน้ำฝนทิพย์ 
ทองตา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10020
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชุติกาญจน์ 
แมตเมือง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10023
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอัญชิษา 
บุญถนอม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30222
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัทราภรณ์ 
นาระต๊ะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30051
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญาพัชร 
เสือเพชร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10030
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกนกวรรณ 
พิทักษ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30435
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ 
ชนะณรงค์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30026
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชนานันท์ 
คุณรูป
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10054
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนรัชญ์พร 
เลิศวัธนะภาคย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10012
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพระพร 
ชโนเมธาภรณ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30391
รับเพิ่ม
เด็กชายภาคิน 
สำเภา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10010
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณฤมล 
สุนันต๊ะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30035
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงรุธิรา 
ทรตัน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10067
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัฐดนัย 
หงษ์ทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10005
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัชชา 
เดือนดาว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10049
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายสิรภพ 
ระนา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30293
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปานทิพย์ 
ชมภูวัง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10016
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกิตติยา 
วงค์เสน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10087
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญชนก 
สีสะอาด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10078
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกฤศวรรธน์ 
รักความงาม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30245
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงรินรดา 
ทาบทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30399
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปาริชาต 
รวมศีล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10011
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเปมิกา  
อึ้งตระกูล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30091
รับเพิ่ม
เด็กหญิงกานต์พิชชา 
ผัสดี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30048
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัทรธิดา 
ฉลอม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10058
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพรปวีณ์ 
ท้าวถึง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30031
รับเพิ่ม
เด็กหญิงศิรารัตน์ 
ภัยสุข
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30106
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเบญญาภา 
ข้ามสาม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30220
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเกวลิน 
วงค์สกุล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30015
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธิฏินาฏ 
อารีชล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30122
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวรินชุดา  
อินทร์ต๊ะคำ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30098
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภทรวัลย์ 
ทาหาญ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30105
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกชวรรณ 
รักดี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30037
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเอมิกา 
สิงห์เห
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10035
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพิชชาพร 
มารสาร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30149
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปภิณวิช 
วงค์เงิน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30004
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐวรา  
กาเผือก
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10044
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญาวีร์ 
แสงทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30319
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายภคิน 
รัตนะบริบรรณ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30412
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ 
เด็ดขาด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30249
รับเพิ่ม
เด็กหญิงบูรณิมา 
ละอินทร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30101
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐณิชา  
อุตส่าห์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10091
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญรัช 
คิดรักเมือง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10002
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธิราภา 
สหวัฒนกิจ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30224
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายภิญโญ 
ผ่องใส
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30247
รับเพิ่ม
เด็กหญิงณัทรธิดา 
พลติ๊บ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10151
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายศุภกฤต 
วริทธิ์วุฒิกุล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30019
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัสสร 
สาวะเนตร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30119
รับเพิ่ม
เด็กหญิงอชิรญา 
ปัญญาชินวร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30057
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนชชนก 
หงษ์เหาะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10045
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐกมล 
จันทวี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30010
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายตันดิกร 
มาลา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30001
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายเจษฎากร 
บุญมี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20111
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงดาวนภา
กุลเอกวราฉัตร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40261
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายธัญณัฐ
สำเร็จผล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40195
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงอภิชญา
พลเยี่ยม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40265
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงศศิวิมล
เพชรยวน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40184
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายธีรภัทร์
จักรบุตร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40128
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงชณาภา
ศิริรัตน์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40096
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงศิริลักษณ์
กาบไม้จันทร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20086
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายกันตพงษ์
ทะนันชัย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40146
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงณิชกานต์
พุทธลก
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40160
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายเกียรติศักดิ์
กล้ำกลาย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40064
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงวชิรญาณ์
อินทะชัย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40137
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงปิยาภรณ์
สายปาน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40263
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงชุติกาญจน์
สีกาวี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40084
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงธันยธรณ์
สันป่าเป้า
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40192
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
พรมวัง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40271
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายธนภัทธ
แก้วประทาน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40127
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงนภาภรณ์
สิริมณีพิพัฒน์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40295
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงนัชชา
ฟรานเชสก้า  บอยด์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40193
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายพีรพัฒน์
ดอกแก้ว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40186
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายนาวี
คณะทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40217
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงณัฐธิชา
สำเภาไทย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40104
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงภูษณิศา
กตกุลอำพร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20027
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงภัทรวรรณ
ศรอินต๊ะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40083
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงธนพร
เกตุเวชช์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40039
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงสิตางศุ์
เฉิน กาศวิบูลย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20025
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงอุษานาถ
เหล่าศุภวณิชย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20083
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงกนกพิชญ์
สมใจ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40281
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายสิรภพ
ถิระขวัญชัย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40079
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กชายวีรเทพ
ผาสุข
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
40273
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
เด็กหญิงชลณิชา
วรรณกุล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน


©พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล