ลงทะเบียนชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเครื่องแบบ

งานรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

สถานะการชำระเงินและจองเครื่องแต่งกายนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4

จำนวน 406 คน

เลขใบสมัคร
ชื่อ - สกุล
ไซส์เครื่องแบบ
สถานะการชำระเงิน
ใบจองเครื่องแบบ
37684
เด็กชายกฤตานนท์
สัจจะนรพันธ์
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37685
นายกฤษฎา
จันทรากานต์
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 44
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37686
นายกษิดิศ
วันทา
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37687
นายก้องภพ
ไก่แก้ว
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37688
นายกุลวิชญ์
แก้วกัน
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37689
นายเกียรติเมธี
วิหก
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37690
นายคมกริช
ปานจิ่ง
ขนาดเสื้อพลศึกษา :34
ขนาดกางเกงพลศึกษา : S
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 36
ขนาดเสื้อกันหนาว : M
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37694
นายชนินทร์
อินกัน
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37695
เด็กชายชวัลวิทย์
อัฐวงศ์
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37696
นายชัยวัฒน์
ตากลม
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37699
นายฐปนวัฒน์
ชื่นดี
ขนาดเสื้อพลศึกษา :44
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37700
นายฐาปกรณ์
ฟองสีจันทร์
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37701
นายณฐนันต์
สิงห์เหาะ
ขนาดเสื้อพลศึกษา :42
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 46
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37702
เด็กชายณปภัทร
เก้าเอี้ยน
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37703
นายณัฐกฤต
กาญจนศิลป์
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37704
นายณัฐธพงษ์
อุชชิน
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37705
เด็กชายณัฐภัทร
สง่างาม
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37707
นายทวีสิน
ปิยะดา
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37708
นายทินภัทร
ปะวะศรี
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37709
เด็กชายธนดล
บางศรี
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37711
นายธนสิษฐ์
แสงอ่อน
ขนาดเสื้อพลศึกษา :42
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 42
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37712
นายธราเทพ
อินทราทิพย์
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37715
นายบัญฑิต
วรินทร์
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37716
นายปฏิพัทธ์
วงเรียน
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37717
นายปฏิภาณ
สีเสวก
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37718
นายปรัชญ์รวี
จันทร์สุข
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37719
เด็กชายพงศกรณ์
ครองศิล
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37721
นายพชรพล
กิติยศ
ขนาดเสื้อพลศึกษา :46
ขนาดกางเกงพลศึกษา : XL
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37722
นายพัศกร
สักลอ
ขนาดเสื้อพลศึกษา :42
ขนาดกางเกงพลศึกษา : L
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 42
ขนาดเสื้อกันหนาว : L
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
37724
นายพีรวิชญ์
สมสันต์
ขนาดเสื้อพลศึกษา :ไม่สั่งจอง
ขนาดกางเกงพลศึกษา : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : ไม่สั่งจอง
ขนาดเสื้อกันหนาว : ไม่สั่งจอง
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ


จำนวน : 14 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>


©2021 พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล | งานรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่