ลงทะเบียนชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเครื่องแบบ

งานรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

สถานะการชำระเงินและจองเครื่องแต่งกายนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 436 คน

เลขใบสมัคร
ชื่อ - สกุล
ไซส์เครื่องแบบ
สถานะการชำระเงิน
ใบจองเครื่องแบบ
10001
เด็กชายภัทรพงศ์
อินจันทร์
ขนาดเสื้อพลศึกษา :34
ขนาดกางเกงพลศึกษา : S
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 38
ขนาดเสื้อกันหนาว : M
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10002
เด็กหญิงคณขวัญ
คุณาคำ
ขนาดเสื้อพลศึกษา :42
ขนาดกางเกงพลศึกษา : M
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 42
ขนาดเสื้อกันหนาว : M
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10003
เด็กหญิงนันท์นภัส
ทะทอง
ขนาดเสื้อพลศึกษา :38
ขนาดกางเกงพลศึกษา : S
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 38
ขนาดเสื้อกันหนาว : SS
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10005
เด็กหญิงกุลภรณ์
มะทะ
ขนาดเสื้อพลศึกษา :36
ขนาดกางเกงพลศึกษา : S
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 36
ขนาดเสื้อกันหนาว : SS
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10006
เด็กชายภัทรนน
สุ่มมาตย์
ขนาดเสื้อพลศึกษา :44
ขนาดกางเกงพลศึกษา : 5L
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 42
ขนาดเสื้อกันหนาว : L
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10007
เด็กหญิงชนิดาภา
กะติวงศ์
ขนาดเสื้อพลศึกษา :38
ขนาดกางเกงพลศึกษา : 3L
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 40
ขนาดเสื้อกันหนาว : M
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10008
เด็กชายมีนาม
แผ่นคำ
ขนาดเสื้อพลศึกษา :42
ขนาดกางเกงพลศึกษา : L
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 42
ขนาดเสื้อกันหนาว : L
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10009
เด็กหญิงสุพิชชา
เจริญคิด
ขนาดเสื้อพลศึกษา :36
ขนาดกางเกงพลศึกษา : S
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 38
ขนาดเสื้อกันหนาว : S
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10010
เด็กหญิงพัชรพร
รัตนวงศ์
ขนาดเสื้อพลศึกษา :40
ขนาดกางเกงพลศึกษา : L
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 38
ขนาดเสื้อกันหนาว : L
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10011
เด็กชายพิชญกิต
คนชม
ขนาดเสื้อพลศึกษา :34
ขนาดกางเกงพลศึกษา : S
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 36
ขนาดเสื้อกันหนาว : SS
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10012
เด็กชายศตพล
ปรีดี
ขนาดเสื้อพลศึกษา :38
ขนาดกางเกงพลศึกษา : XL
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 40
ขนาดเสื้อกันหนาว : M
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10014
เด็กหญิงพิชชาพร
สัจจะวศิน
ขนาดเสื้อพลศึกษา :34
ขนาดกางเกงพลศึกษา : M
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 36
ขนาดเสื้อกันหนาว : SS
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10015
เด็กหญิงศุลีพร
สัมลีราช
ขนาดเสื้อพลศึกษา :38
ขนาดกางเกงพลศึกษา : L
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 38
ขนาดเสื้อกันหนาว : M
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10016
เด็กหญิงศศิณัฏฐ์
อินเครือ
ขนาดเสื้อพลศึกษา :42
ขนาดกางเกงพลศึกษา : XL
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 42
ขนาดเสื้อกันหนาว : XL
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10017
เด็กหญิงภัทรวดี
สาใจ
ขนาดเสื้อพลศึกษา :36
ขนาดกางเกงพลศึกษา : L
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 36
ขนาดเสื้อกันหนาว : S
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10018
เด็กหญิงขวัญฤทัย
หาน้อย
ขนาดเสื้อพลศึกษา :44
ขนาดกางเกงพลศึกษา : L
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 44
ขนาดเสื้อกันหนาว : XL
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10019
เด็กหญิงชนัญชิดา
ปันทา
ขนาดเสื้อพลศึกษา :40
ขนาดกางเกงพลศึกษา : S
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 40
ขนาดเสื้อกันหนาว : S
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10020
เด็กหญิงมนัสนันท์
อินต๊ะนอน
ขนาดเสื้อพลศึกษา :38
ขนาดกางเกงพลศึกษา : L
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 38
ขนาดเสื้อกันหนาว : M
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10021
เด็กหญิงเขมิกา
ปัญญาใจ
ขนาดเสื้อพลศึกษา :44
ขนาดกางเกงพลศึกษา : XL
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 44
ขนาดเสื้อกันหนาว : XL
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10022
เด็กหญิงจิรชยา
จันกัน
ขนาดเสื้อพลศึกษา :44
ขนาดกางเกงพลศึกษา : XL
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 44
ขนาดเสื้อกันหนาว : L
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10023
เด็กหญิงอัศวภรณ์
แก้วใจวงค์
ขนาดเสื้อพลศึกษา :40
ขนาดกางเกงพลศึกษา : M
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 42
ขนาดเสื้อกันหนาว : M
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10024
เด็กชายเดชาธร
อินต๊ะวิน
ขนาดเสื้อพลศึกษา :44
ขนาดกางเกงพลศึกษา : 3L
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 44
ขนาดเสื้อกันหนาว : XL
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10025
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
จันทร์แก้วขาว
ขนาดเสื้อพลศึกษา :38
ขนาดกางเกงพลศึกษา : XL
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 38
ขนาดเสื้อกันหนาว : M
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10026
เด็กหญิงนวินดา
ชุมศรี
ขนาดเสื้อพลศึกษา :34
ขนาดกางเกงพลศึกษา : M
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 36
ขนาดเสื้อกันหนาว : SS
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10027
เด็กหญิงนุชชา
คงรัตน์?
ขนาดเสื้อพลศึกษา :40
ขนาดกางเกงพลศึกษา : L
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 40
ขนาดเสื้อกันหนาว : M
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10028
เด็กหญิงชนินาถ
กาญจนคงคากุล
ขนาดเสื้อพลศึกษา :48
ขนาดกางเกงพลศึกษา : XL
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 48
ขนาดเสื้อกันหนาว : XXL
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10029
เด็กหญิงข้าวทิพย์
พันธมาศ
ขนาดเสื้อพลศึกษา :42
ขนาดกางเกงพลศึกษา : M
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 42
ขนาดเสื้อกันหนาว : M
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10030
เด็กหญิงขวัญฤดี
ขวัญอยู่
ขนาดเสื้อพลศึกษา :48
ขนาดกางเกงพลศึกษา : 5L
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 48
ขนาดเสื้อกันหนาว : 4XL
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10031
เด็กหญิงภัณฑิรา
ศรีกลิ่นสุวรรณ
ขนาดเสื้อพลศึกษา :42
ขนาดกางเกงพลศึกษา : XL
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 40
ขนาดเสื้อกันหนาว : S
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ
10032
เด็กหญิงสิริวิมล
จันตา
ขนาดเสื้อพลศึกษา :40
ขนาดกางเกงพลศึกษา : L
ขนาดเสื้อหม้อห้อม : 40
ขนาดเสื้อกันหนาว : L
กระเป๋านักเรียน : 1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ


จำนวน : 15 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>


©2021 พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล | งานรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่