รายชื่อผู้สมัคร

นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไปและความสามารถพิเศษ

จำนวน 109 คน

เลขใบสมัคร ประเภทการสมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน สถานะการสมัคร หมายเหตุ
50001
นักเรียนทั่วไป
นางสาวปพิชญา
เวียงธรรม
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์
50004
นักเรียนทั่วไป
นายอภิวัฒน์
พิทักษ์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
50005
นักเรียนทั่วไป
นายภมรศักดิ์
ประสารยา
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
50006
นักเรียนทั่วไป
นายธนกฤต
ศฤงคาร
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์
50008
นักเรียนทั่วไป
นางสาวอภิชญา
พงค์ไพร
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
60010
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านกีฬา
นายณัฐชนน
ทรงกูล
ท่าข้ามวิทยาคม การสมัครสมบูรณ์
50011
นักเรียนทั่วไป
นางสาวชุณหกาญจน์
วงศ์ศิริ
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์ สำเนาทะเบียบบ้าน รับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย
50012
นักเรียนทั่วไป
นายจิรณัฏฐ์
จิตรประเสริฐ
ลองวิทยา การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
60013
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านกีฬา
เด็กหญิงกชมน
ศรีจันทร์
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
50014
นักเรียนทั่วไป
นางสาวพรทวี
มีชัย
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน การสมัครสมบูรณ์
60015
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)
นายณัฐพงศ์
บุญสิงห์
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์
50016
นักเรียนทั่วไป
นางสาวพิชญ์สินี
มีทรัพย์
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์
50018
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงสุทธิดา
ขจีรัมย์
สูงเม่นชนูปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
50019
นักเรียนทั่วไป
นายนรวิชญ์
ปัญญาไศย
วิไลเกียรติอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
60022
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านดนตรี
นางสาวประภาสิริ
แตงร้าน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา การสมัครสมบูรณ์
50025
นักเรียนทั่วไป
นางสาวธนัชชา
สีใหม่
บ้านเเม่จั๊วะ การสมัครสมบูรณ์
50026
นักเรียนทั่วไป
นางสาวสุพิชญ์นรี
ประมูลสิน
บ้านเเม่จั๊วะ การสมัครสมบูรณ์ 1. ให้ครอบรูปถ่าย หรือถ่ายให้ชัดเจน ไม่มีพื้นหลังอื่นใด 2. สำเนาหลักฐานการศึกษา ต้องถ่ายให้เต็มแผ่น
60027
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านกีฬา
เด็กชายญาณทัศ
ศรีจันทรากูล
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์ รอหนังสือรับรองความประพฤติ
50029
นักเรียนทั่วไป
นางสาวณัฐริกา
ม่วงคุ
วิไลเกียรติอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
50031
นักเรียนทั่วไป
นางสาวกัลณิญา
สิงห์สุทธิพงศ์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
60032
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านกีฬา
นางสาวนทีกมล
แบ่งทิศ
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
50033
นักเรียนทั่วไป
นางสาวศิรดา
กันจะนะ
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
60034
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านนาฎศิลป์
เด็กหญิงธนัณยุดา
ฐานศุภเกษม
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน การสมัครสมบูรณ์
50035
นักเรียนทั่วไป
นายพัทธดนย์
วารีกุล
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
50036
นักเรียนทั่วไป
นางสาวณัฐธิดา
พระสว่าง
ลองวิทยา การสมัครสมบูรณ์
50038
นักเรียนทั่วไป
เด็กชายภัททากร
หวลบุตรตา
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
50039
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงปาริมา
ศักดิ์ดี
เฉลิมขวัญสตรี การสมัครสมบูรณ์
60040
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านกีฬา
เด็กชายพชรพล
อินต๊ะหา
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน การสมัครสมบูรณ์
50041
นักเรียนทั่วไป
นางสาววัสราภรณ์
อินดี
ลองวิทยา การสมัครสมบูรณ์
50042
นักเรียนทั่วไป
นายพัทธ์ยศ
วงศ์ฟู
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
60043
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านกีฬา
นางสาวพัชราภรณ์
แสนขัด
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) การสมัครสมบูรณ์
60046
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านกีฬา
นายกัณตพล
สิทธิยศ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
60047
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านดนตรี
เด็กหญิงทญิตา
เสนาธรรม
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์ รอหนังสือรับรองความประพฤติ หากไม่นำเอกสารหลักฐานส่ง จะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ
50050
นักเรียนทั่วไป
นายวราวิศน์
สมคิด
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์
60051
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านดนตรี
นางสาววรราช
โคตรธา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์ -รอหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน ให้นำมาส่งในวันที่ 13 มีนาคม2566
50052
นักเรียนทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์
จอมภาปิน
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) การสมัครสมบูรณ์
60053
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านดนตรี
นายภู
เหลืองขาว
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์ -รอหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน ให้นำมาส่งวันที่ 13 มีนาคม 2566
50054
นักเรียนทั่วไป
นางสาวณัฐฑจุฑา
มีสิน
บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) การสมัครสมบูรณ์
60057
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านกีฬา
นายภูริณัฐ
สิงห์เห
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
60058
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านกีฬา
นายวันเฉลิม
กาทองทุ่ง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
50059
นักเรียนทั่วไป
นายยศพนธ์
ทาเหล็ก
เวียงเทพวิทยา การสมัครสมบูรณ์
50061
นักเรียนทั่วไป
นางสาวอธิชา
ปวงจันทร์
เกาะกูดวิทยาคม การสมัครสมบูรณ์
50062
นักเรียนทั่วไป
นายณัฐภพ
แซ่ย่าง
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
50063
นักเรียนทั่วไป
นางสาวเอมิกา
เดชพรห์ม
เจริญราษฎร์ การสมัครสมบูรณ์
50064
นักเรียนทั่วไป
นางสาวรัชดาพร
แสนพรหม
ธาตุพนม การสมัครสมบูรณ์
60065
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านดนตรี
นางสาวกานร์พูล
เพชรปัญญา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
60066
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านนาฎศิลป์
เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์
อินทร์เตจ๊ะ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
60067
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านนาฎศิลป์
นางสาวกัญญาพัชร
ปัตตะเน
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์ 1.ให้นำเอกสารหนังสือรับรองความประพฤติตัวจริงมาส่งในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ก่อนเวลา 12.00น.
60068
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านนาฎศิลป์
นางสาวพรนภัส
แก้วแหวน
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
60069
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านดนตรี
นายณัฐชานนท์
อุดธรรมใจ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
60070
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านดนตรี
เด็กชายกฤตมุข
ผัดขัน
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
50071
นักเรียนทั่วไป
นางสาวภูริชญา
อินปัญญา
พรตพิทยพยัต การสมัครสมบูรณ์
50073
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงจิดาภา
เนาวิลาศ
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
60074
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านกีฬา
นายฐิติพงษ์
ดวงเเก้ว
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์ รอหนังสือรับรองความประพฤติ (ต้องส่ง13 มีนาคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น.)
50076
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงปุญญิศา
สองแก้ว
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา การสมัครสมบูรณ์
50079
นักเรียนทั่วไป
นายกิตติวรา
จันทร์โท
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) การสมัครสมบูรณ์
50080
นักเรียนทั่วไป
นางสาวฑิฆัมพร
พุ่มพวง
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) การสมัครสมบูรณ์
50083
นักเรียนทั่วไป
นางสาวณัฐธิดา
อิ่นคำ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
50084
นักเรียนทั่วไป
นางสาวชุติมา
วิโจทุด
เจริญราษฎร์ การสมัครสมบูรณ์
50085
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงกวิสรา
อิ่มใจ
เจริญราษฎร์ การสมัครสมบูรณ์
50086
นักเรียนทั่วไป
นางสาวกัญญาณัฐ
มณีทิพย์
เจริญราษฎร์ การสมัครสมบูรณ์
50090
นักเรียนทั่วไป
นางสาวปภาวดี
เทพจันทร์
เจริญราษฎร์ การสมัครสมบูรณ์
50091
นักเรียนทั่วไป
นางสาวพิชยา
เอมพรหม
เจริญราษฎร์ การสมัครสมบูรณ์
50092
นักเรียนทั่วไป
นางสาวนันทัชพร
นามโคตร
เจริญราษฎร์ การสมัครสมบูรณ์
50093
นักเรียนทั่วไป
นายจีระภันธ์
สร้อยดอกไม้
เจริญราษฎร์ การสมัครสมบูรณ์
50094
นักเรียนทั่วไป
นายธนวันต์
ดวงแก้ว
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
50095
นักเรียนทั่วไป
นางสาววิชญาพร
สีงาม
วัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) การสมัครสมบูรณ์
50096
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงเบญญาพร
ใจเอิบ
ม่วงไข่พิทยาคม การสมัครสมบูรณ์
50100
นักเรียนทั่วไป
นางสาวชลกร
แสนโซ้ง
โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ การสมัครสมบูรณ์
50101
นักเรียนทั่วไป
นายวชิรวิชญ์
ธงสามสิบเจ็ด
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
50102
นักเรียนทั่วไป
นางสาวขวัญชนก
ร่องอังจันทร์
เวียงเทพวิทยา การสมัครสมบูรณ์
50103
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงนารีรัตน์
แสนย่าง
โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ การสมัครสมบูรณ์
50104
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงชีวาพร
สุภิมารส
สตรีศรีน่าน การสมัครสมบูรณ์
50105
นักเรียนทั่วไป
นายชิษณุพงศ์
วงค์ษา
ร้องกวางอนุสรณ์ การสมัครสมบูรณ์
50106
นักเรียนทั่วไป
นายวัชรธน
โกนันท์
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
50107
นักเรียนทั่วไป
นายภูมิภัทร
คำแสน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน การสมัครสมบูรณ์
50108
นักเรียนทั่วไป
นายณัฐภัทร
เหล็กแก้ว
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) การสมัครสมบูรณ์
50109
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงวนัชพร
ดอนโศรก
เวียงเทพวิทยา การสมัครสมบูรณ์
50110
นักเรียนทั่วไป
นางสาวดุลยานี
สองเชียง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
50111
นักเรียนทั่วไป
นางสาวคุนัญญา
ชัยวรรณ​ธรรม​
ลองวิทยา การสมัครสมบูรณ์
50113
นักเรียนทั่วไป
นางสาวนันทนัช
หอมแก่นจันทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
50114
นักเรียนทั่วไป
นางสาวนวิภา
ตาธงรส
สองพิทยาคม การสมัครสมบูรณ์
50115
นักเรียนทั่วไป
เด็กชายชัยวัฒน์
พันธุ์พิศาล
สองพิทยาคม การสมัครสมบูรณ์
50116
นักเรียนทั่วไป
นายชัยภัทร
จันภักดี
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น การสมัครสมบูรณ์
50117
นักเรียนทั่วไป
นางสาวสุพิชชา
มะลิวัลย์
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
50120
นักเรียนทั่วไป
นางสาวธนภรณ์
รุ่งเลิศ
ดีบุกพังงาวิทยายน การสมัครสมบูรณ์
50122
นักเรียนทั่วไป
นางสาวธรชญาน์
วิใจคำ
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ การสมัครสมบูรณ์
50124
นักเรียนทั่วไป
นางสาวธัญญรัตน์
ขมหวาน
สูงเม่นชนูปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
50125
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงปริญญา
กันศิริ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
50126
นักเรียนทั่วไป
นายวิญญู
รัตนเมืองสอง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
50128
นักเรียนทั่วไป
นายณัฐนนท์
จำปาจี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
50129
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงจินดารัตน์
จิตจริง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
50130
นักเรียนทั่วไป
นางสาวธิดารัตน์
ซ้องกา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
50133
นักเรียนทั่วไป
นายอันดามัน
ฮึ้งฮก
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) การสมัครสมบูรณ์
50134
นักเรียนทั่วไป
นายธนากร
กอเกียรติศิริ
บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) การสมัครสมบูรณ์
50135
นักเรียนทั่วไป
นายภานุวัตน์
จรัญญา
พุทธโกศัยวิทยา การสมัครสมบูรณ์
50136
นักเรียนทั่วไป
เด็กชายปภังกร
สมานไชยศักดิ์
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
50137
นักเรียนทั่วไป
นายฉัตรชัย
ตาละลักษณ์
บ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) การสมัครสมบูรณ์
50139
นักเรียนทั่วไป
นางสาวพิมมาดา​
เพ็ญ​สุภา​
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
50140
นักเรียนทั่วไป
เด็กชายภูตะวัน
กล้าพังเทียม
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
50141
นักเรียนทั่วไป
นางสาวอรพลิน
ศรีคำภา
บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) การสมัครสมบูรณ์
50142
นักเรียนทั่วไป
นางสาวจุฑากาญจน์
วิลาวรรณ
บางละมุง การสมัครสมบูรณ์
50144
นักเรียนทั่วไป
นางสาวศกลรัตน์
ดอกสนธิ์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
50145
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงพิชชาภา
นันทขัด
โรงเรียนเถินวิทยา การสมัครสมบูรณ์
50147
นักเรียนทั่วไป
นางสาวณภัทร
เเกล้วกล้า
สูงเม่นชนูปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
50148
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงปทิตตา
ธรรมใจ
เมืองเเพร่ การสมัครสมบูรณ์
50149
นักเรียนทั่วไป
เด็กหญิงชื่นใจ
แสนซุ้ง
ประกิจเวชศักดิ์ การสมัครสมบูรณ์
50150
นักเรียนทั่วไป
นางสาวอารยากร
เวียงชัย
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
50151
นักเรียนทั่วไป
นางสาวชญาภา
หล่ายหก
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์


©พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล