รายชื่อผู้สมัคร

นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการและความสามารถพิเศษ

จำนวน 156 คน

เลขใบสมัคร ประเภทการสมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน สถานะการสมัคร หมายเหตุ
10001
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกฤตภาส
ผาเพียว
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
10002
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธิราภา
สหวัฒนกิจ
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
10003
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปุณิกา
มนกลม
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
10004
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปุณณดา
ศิริกันตยะวัฒน์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10005
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัชชา
เดือนดาว
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10006
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกมลพิชญ์
ปันตุ่น
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10007
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกนกพร
เป็กทอง
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ -
10008
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปภัสชล
สุนทรเมือง
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
10009
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงแพรวพรรณ
คุ้มเสาร์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10010
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณฤมล
สุนันต๊ะ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
10011
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเปมิกา
อึ้งตระกูล
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ -
10012
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพระพร
ชโนเมธาภรณ์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10013
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัฐกรณ์
อินทรวิพันธุ์
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ -
10014
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงลักษิกา
เกลียวกลม
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
10015
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภิรัญญาณัชญ์
ราชฟู
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
10016
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกิตติยา
วงค์เสน
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
10017
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวีราภรณ์
มะทะ
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ -
10018
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายชัยภัทร
เวียงคำ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
10019
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณฐวัฒน์
คำโปธิ
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
10020
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชุติกาญจน์
แมตเมือง
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ -
10021
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอนัญญา
บุญสิน
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10022
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพิมพ์พิศา
คำเงิน
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10023
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอัญชิษา
บุญถนอม
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
10024
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญวรัตน์
กมลอนุวงศ์
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
20025
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)
เด็กหญิงอุษานาถ
เหล่าศุภวณิชย์
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
10026
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวิชญาพร
อุปธิ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
20027
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
เด็กหญิงภัทรวรรณ
ศรอินต๊ะ
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ -ไม่ได้ส่งหลักฐานทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน -หนังสือการรับรองการอาศัยอยู่จริงให้เจ้าบ้านรับรองและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน -สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรองการอาศัยอยู่จริงของเจ้าบ้าน
10028
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายตรัยคุณ
ร่มเย็น
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
10029
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญาภัค
ปิติรัชต์ธนนท์
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ -
10030
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกนกวรรณ
พิทักษ์
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ -
10032
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายศุภวิชญ์
พรรณาผิว
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10033
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
ทุ่งสง
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
10034
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกมลชนก
จำเริญ
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
10035
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพิชชาพร
มารสาร
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
10039
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปฏิภาณ
เผ่าพงศ์พันธุ์
เทศบาลวัดหัวข่วง การสมัครสมบูรณ์ -
10040
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เดชธรรม
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์
10044
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญาวีร์
แสงทอง
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ -
10045
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐกมล
จันทวี
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10046
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนภัสสร
วันชัย
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10047
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกวิสรา
ถือคำ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ ขอหลักฐานอื่นๆ คือ สำเนาด้านหลังทะเบียน เพื่อยืนยันว่า นางจำปี มั่นเหมาะ เป็นเจ้าบ้านจริง ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ถ้านางจำปีเป็นเจ้าบ้านจริง ไม่ต้องแนบใหม่
10048
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธนัชญภร
มูลศิริ
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ -
10049
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายสิรภพ
ระนา
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
10050
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายสิปปกร
เสียงหวาน
บ้านหัวดง การสมัครสมบูรณ์ -
10051
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนกฤต
ด่านตระกูล
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ -หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงของเจ้าของบ้าน กรอกรายละเอียดว่าเข้ามาอาศัยเมื่อใดและให้ใส่โรงเรียนเดิมของนักเรียน ป.6
10052
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณิชนันท์
พรรณาผิว
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ -
10053
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณภัคสุรางค์
วางภัคมนต์ชัย
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ - ขอรูปถ่ายใหม่ให้เห็นชื่อนักเรียนที่ชัดเจน -สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อของเจ้าของบ้าน-สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชนของเจ้าของบ้าน ต้องให้เจ้าของเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตัวเอง
10054
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนรัชญ์พร
เลิศวัธนะภาคย์
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
10055
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงรุจิรา
ธีสา
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
10056
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณิชชารีย์
อำพันพงษ์
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
10057
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวชิรวิชญ์
ฉัตรเกษ
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
10058
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพรปวีณ์
ท้าวถึง
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์ -
10059
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอาทิตยา
รัตนวิมลชัย
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10060
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐรดา
กาญจนศิลป์
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ -
10061
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอภัสชนัน
ชัยชนะชโยดม
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
10062
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวรันณ์ธร
กุออ
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
10063
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญชนก
พิมสอน
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10064
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงจิรัชยา
บุญมาก
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
10065
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพิชญะ
แสงทอง
บ้านสุพรรณ การสมัครสมบูรณ์
10066
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงฐิตาภา
คิดฉลาด
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
10067
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัฐดนัย
หงษ์ทอง
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10068
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เวียงใน
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ -
10069
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพัชรพล
ตุ้ยดี
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
10070
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฏฐ์ณลิน
เวียงทอง
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ -
10072
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวรรณรท
กันทะวงค์
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
10073
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฏฐวรกานต์
เวียงทอง
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10075
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอศิราภ์
กันนิกา
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
10076
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายชวกร
สุคันธมาลย์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
10077
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเขมิกา
ใจไว
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
10078
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกฤศวรรธน์
รักความงาม
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
10079
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงจณิสตา
ปรีชานนท์
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10080
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศิรัญญา
มังกรณ์
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
20083
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
เด็กหญิงกนกพิชญ์
สมใจ
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10084
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภวิตรา
สาวงศ์ทะ
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ -
10085
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพิสุทธิ์
สุริยะวงค์
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
20086
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
เด็กชายกันตพงษ์
ทะนันชัย
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
10087
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญชนก
สีสะอาด
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10088
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณกมล
ชีวะประวัตงาม
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ -
10089
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนัฐลดา
กองแก้ว
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10090
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายอาชวิน
เป็งวงค์
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
10091
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญรัช
คิดรักเมือง
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
10092
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธนัญชนก
ชัยนันท์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
10094
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพุทธธิดา
มะโนโฮ้ง
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ -
10095
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกัณฑ์พัฒน์
มาอุ่น
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10096
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์
ปัญญาศิลป์
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
10097
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปพิชญา
คนบุญ
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10098
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัทรภร
สุนทรญาติ
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
10099
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายหัสดิน
เล็งสิทธิ์
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
10100
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปองพล
สอนแก้ว
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ -
10104
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพันธ์วิรา
สิงห์แก้ว
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10107
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัฐวรรธน์
เกี๋ยงคำ
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
10108
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณธกร
เค้าเหลือง
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
10109
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณชนิชา
ไชยมงคล
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10110
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงรวินท์ธิดา
พิยะเพท
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
20111
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านวิชาการ
เด็กหญิงดาวนภา
กุลเอกวราฉัตร
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
10112
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธนารีย์
ศิลารักษ์
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
10113
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกนกพร
ติยาภรณ์ชัย
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
10114
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปวริศา
พอใจ
รัฐราษฎร์บำรุง การสมัครสมบูรณ์ -
10115
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชนัญธิดา
จันทร์ดี
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10116
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนฤมล
แสงรัตน์
เทศบาลวัดหัวข่วง การสมัครสมบูรณ์
10117
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพัชรพร
บุตรเสน
เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10118
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงฐิตยา
ดอกสันเทียะ
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
10119
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอภิญญา
เทพจันทร์
เทศบาลวัดหัวข่วง การสมัครสมบูรณ์
10121
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณิฐ์ดานุช
พวงลำ
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10122
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญาพัชร
ติสี
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
10123
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสุพิชญา
สันป่าแก้ว
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10124
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพิชญา
พรหมท้าว
เทศบาลวัดหัวข่วง การสมัครสมบูรณ์
10125
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกฤษฎา
ขัดสี
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
10126
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายสุระวิชญ์
บุญกาวิน
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ เอกสารการสมัครสมบูรณ์
10127
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพิมพ์นภา
พลอยสี
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
10128
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนกร
เวียงคำ
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10129
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชนัญชิดา
ศรีรมย์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10130
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐวรา
สีทอน
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10131
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนิษฐ์เนตร
ทังสูภูติ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10132
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายนันทภัค
เหมืองทอง
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10133
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกมลรัตน์
รอบรู้
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10134
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายศักรนันทน์
ซ้องกา
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ -
10135
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัฐพัชร์
อินทุ่ง
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10136
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญาพัชร
จีกัน
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
10137
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนวัฒน์
อินทร์เตจ๊ะ
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
10138
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวรากร ทองนุช
ทองนุช
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
10140
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศุภกานต์
พันธ์ภักดี
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
10141
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพรนภา
สุนทร
บ้านในเวียง การสมัครสมบูรณ์ -
10143
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายภูมินริศ
ชาญวาณิชสกุล
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
10144
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายอรุณรัชช์
บัวริ
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
10145
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธนพร
วงศ์จิตร
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
10146
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกวิณ
ธงสิบสอง
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
10147
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวิภาวินี
ทองดี
เทศบาลวัดหัวข่วง การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10148
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงญาดา
อินทราวุธ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
10149
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปาณิสรา
เอี่ยมประเสริฐ
รัฐราษฎร์บำรุง การสมัครสมบูรณ์
10150
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกิตติพล
คงอิว
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ -ขอเอกสารเพิ่มเติม คือ -เอกสารการเปลี่ยนชื่อมารดา -เอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุลมารดา
10151
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายศุภกฤต
วริทธิ์วุฒิกุล
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10152
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธีรภัทร
วงค์ถานะ
รัฐราษฎร์บำรุง การสมัครสมบูรณ์
10154
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชลธิชา
เกตุทอง
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
10155
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายชวนากร
ฤกษ์ดี
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
10156
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปภัสสร
รอบรู้
เทศบาลวัดหัวข่วง การสมัครสมบูรณ์ เอกสารการสมัครสมบูรณ์
10157
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกัณติพัส
เหลี่ยมพิทักษ์
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
10158
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพรธิภา
รักสว่าง
รัฐราษฎร์บำรุง การสมัครสมบูรณ์
10159
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงขวัญชนก
คำปัญจะ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
10160
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนากร
เวียงนอก
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10161
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงฉัตรปวีร์
ตากา
บ้านปางไฮ การสมัครสมบูรณ์
10163
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายนิคม
จันสาน
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
10164
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัชนนท์
เพ็ชรนาโคโกสีย์
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ -
10165
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวรวิช
ราชวัง
เทศบาลวัดหัวข่วง การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10167
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศุภาวรรณ
แสงคำ
เทศบาลวัดหัวข่วง การสมัครสมบูรณ์
10169
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสุภารัตน์
สีหะวงษ์
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
10171
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณิชา
กำนันตน
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ -
10172
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศตพร
บุญช่วย
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
10175
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกรฤต
พรายทองแย้ม
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ -
10176
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพิจักษณ์
เกลียวกลม
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ -
10177
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงขวัญจิรา
แก้วพนา
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
10178
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญพิชชา
กาละจิตร
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
10181
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายนฤโชต
เดือนเพ็ญ
ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) การสมัครสมบูรณ์ เอกสารการสมัครสมบูรณ์
10183
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงลภัสรดา
นาวีพัฒนา
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณื
10184
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปพิชญา
เหมืองอุ่น
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
10185
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปิยวัช
นาอุบล
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
10186
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปีขาล
ปัญญาไวย์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์


©พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล