รายชื่อผู้สมัคร

นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกเขตพื้นที่บริการและความสามารถพิเศษ

จำนวน 400 คน

เลขใบสมัคร ประเภทการสมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน สถานะการสมัคร หมายเหตุ
30001
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายเจษฎากร
บุญมี
ระเบียบพิทยา การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30002
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชลฎา
ภูกงลี
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30003
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายนัฐพนธ์
เหมืองคำ
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30004
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐวรา
กาเผือก
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ 1.ให้ส่งรูปมาใหม่ โดยตัดขนาดภาพให้พอดีกับพื้นหลังสีน้ำเงิน 2.ส่งรูปภาพสำเนาทะเบียนบ้านมาใหม่ และเซ็นสำเนาให้ถูกต้องตามหลักการเซ็นสำเนา
30005
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกมลวรรณ
เชียงน้อย
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30006
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายทินภัทร
อุปกิจ
อนุบาลเทพสุนทรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานสมบูรณ์
30007
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงรุจิรดา
สุดเสน่ห์
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานสมบูรณ์
30008
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกานต์ธิดา
หอมจันทร์
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30009
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกานต์ธีรา
กลั่นเกษตรวิทย์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30010
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายตันดิกร
มาลา
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
30011
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปนิตา
วงศ์ษา
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30012
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญาภัค
แข็งแรง
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30013
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายมงคลวรรษ์
ศรีเลิศ
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30014
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงรุจิราพร
สุดเสน่ห์
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30015
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธิฏินาฏ
อารีชล
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30016
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสุพัชตา
นาระเดช
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30017
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวิชญาดา
พรมท้าว
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30018
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชนิปรียา
สาใจ
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30019
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัสสร
สาวะเนตร
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30020
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอัญชิตรา
ฟองเย็น
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์
30021
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนาถนารี
มิวันเปี้ย
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30022
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพิธิวัฒน์
จันทร์พรม
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30023
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวิสุมิตรา
ใจอ้าย
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30024
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอณัณชพร
อินทรสัตยพงษ์
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์
30025
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศิรภัสสร
สุดเสน่ห์
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30026
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชนานันท์
คุณรูป
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30027
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวชิรวิทย์
กาบจันทร์
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30028
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงฐิตาภา
วงศาเคน
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30029
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายจุลจักร
ขัดแสนจักร์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30030
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงลภัสญา
คำปันปู่
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30031
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศิรารัตน์
ภัยสุข
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30032
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัฐกร
หงษ์ใจ
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30033
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปรีชญา
คำเหลือง
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30034
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนพรดา
เมคแสน
บ้านแหลง (คุรุประชาสามัคคี) การสมัครสมบูรณ์
30035
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงรุธิรา
ทรตัน
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30036
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอรไพลิน
ชัยวรรณรัตน์
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร การสมัครสมบูรณ์
30037
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเอมิกา
สิงห์เห
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30038
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายชัยกฤต
กาทองทุ่ง
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
40039
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
เด็กหญิงสิตางศุ์
เฉิน กาศวิบูลย์
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
30040
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธมลวรรณ
สันป่าแก้ว
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
30041
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี
ดีดพิน
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30042
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวาศิตา
หมัดสดาย
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30043
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชนิภรณ์
ปวงคำ
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30044
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์
คำสีทิพย์
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
30045
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวริมน
บุญเพิ่ม
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30047
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธิญาดา
ใจเกี๋ยง
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร การสมัครสมบูรณ์
30048
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัทรธิดา
ฉลอม
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30049
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภวรัญชน์
ปัญญา
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
30050
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวิกานดา
วัฒนผลไพบูลย์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30051
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญาพัชร
เสือเพชร
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30052
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัชชา
เอกจิตต์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30054
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงขวัญหทัย
อุดเรือน
บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) การสมัครสมบูรณ์
30055
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกมลชนก
ไกรเสือ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30056
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายภัทรพล
เกี๋ยงคำ
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
30057
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนชชนก
หงษ์เหาะ
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30058
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
เถาพุทธา
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30059
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายอิงครัช
พุทธจร
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30060
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกฤษกร
อินประดิษฐ์
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30061
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนวพรรณ
อุ่นกาศ
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30062
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนภัทร
ตูหม่อง
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30063
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนิสารัตน์
อินใจ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
40064
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านนาฎศิลป์
เด็กหญิงวชิรญาณ์
อินทะชัย
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30065
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงรวินันท์
หงษ์ยี่สิบเอ็ด
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30066
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพรรณกาญจน์
ดวงจันทร์
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30067
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศศิกานต์
บงแก้ว
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30068
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกีรติ์ญาดา
สารดี
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
30069
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอชิรญา
สีจันทร์
อนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) การสมัครสมบูรณ์
30070
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงญานิกา
ผาคำ
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30071
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภรภัทร
สวนอ้อย
เกตุพิชัยวิทยา การสมัครสมบูรณ์
30072
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพลลภัตม์
วงศ์วัฒนานุกุล
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30075
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญณัท
ชุ่มเย็น
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30076
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณธัชพงศ์
หุ้นเจริญ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30077
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเบญญาภา
แก้วปรีชาวัฒน์
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์
30078
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอัจฉรา
เวียงคำ
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
40079
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
เด็กชายวีรเทพ
ผาสุข
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30080
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกมลวรรณ
จินามา
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30081
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพาณิภัค
เจนจิต
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ แนบสำเนาทะเบียนบ้านไม่ถูกต้อง
40083
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านนาฎศิลป์
เด็กหญิงธนพร
เกตุเวชช์
เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ การสมัครสมบูรณ์
40084
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
เด็กหญิงธันยธรณ์
สันป่าเป้า
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
30085
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกันตินันท์
สบายวงค์
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30086
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศุภมาส
กรุงศรี
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30087
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสิราวรรณ
ฐานสมบูรณ์
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30088
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเบญญาภา
เหมือนนึก
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30089
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสุธีธิดา
จันที
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์
30091
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกานต์พิชชา
ผัสดี
พัทธกมลพิทยา การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30092
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวรวลัญช์
กำปนาด
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30093
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัลยรัตน์
กวาวสาม
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30094
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปิยชรินทร์
สุขกล้า
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30095
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธมนวรรณ
เพรียงพรอง
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
40096
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
เด็กหญิงศิริลักษณ์
กาบไม้จันทร์
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30097
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกานต์ธิดา
สง่าศรี
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์
30098
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภทรวัลย์
ทาหาญ
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30099
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวชรพล
มูลทอง
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30101
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐณิชา
อุตส่าห์
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30102
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพิสิฐ
ปินตามูล
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30103
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงรัชตะวัน
สุขกาย
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
40104
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)
เด็กหญิงภูษณิศา
กตกุลอำพร
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30105
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกชวรรณ
รักดี
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30106
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเบญญาภา
ข้ามสาม
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30107
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
ชะนารา
บ้านในเวียง การสมัครสมบูรณ์
30108
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนิรัชพร
แสวงทรัพย์
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ การสมัครสมบูรณ์
30109
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกชมน
ขันคำ
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
30110
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายชิษณุพงษ์
หงษ์ใจ
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30111
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภริรทร์ธร
ดิลกหิรัณย์กุล
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30112
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธันย์ชนก
เวียงทอง
บ้านปงหัวหาด หัวหาดราษฎร์บำรุง การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30113
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงมนัชญา
จัดแผนก
บ้านปงหัวหาด หัวหาดราษฎร์บำรุง การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30114
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกชพรรณ
ใจนันท์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30115
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเกวลิน
ทองดวง
เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30116
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงทิพย์ประภา
ดิบทิพย์
หาดเสี้ยววิทยา การสมัครสมบูรณ์
30117
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพัทธนันท์
ท้วมแก้ว
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30118
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนันท์ณิภัค
ดังก้อง
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30119
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอชิรญา
ปัญญาชินวร
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
30120
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัคสุรีย์
สีทิ
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30121
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปีย์วรา
เทพวีระพงศ์
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30122
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวรินชุดา
อินทร์ต๊ะคำ
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร การสมัครสมบูรณ์
30123
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงบุญญาพร
แก้วสมนึก
บ้านปง (ป้อมประชานุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30124
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเนตรชนก
ผายาว
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30125
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายติณห์พัทธ์
ขันทะรักษ์
อนุบาลเทพสุนทรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30126
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธีรพงศ์
สมบุตร
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
40127
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
เด็กหญิงนภาภรณ์
สิริมณีพิพัฒน์
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
40128
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
เด็กหญิงชณาภา
ศิริรัตน์
บ้านร้อง การสมัครสมบูรณ์
30129
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐนิชชา
รอบเมือง
สูงเม่นวิทยาคาร การสมัครสมบูรณ์
30130
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธันวารัตน์
ธะดวงศร
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์
30131
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญพิมล
แมคสอง
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30132
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัลยรัตน์
ต่อศรี
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30133
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงขวัญนิภา
ตันมา
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30134
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงป่านทอ
ศรีทอง
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30135
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกวิสรา
ธนูแก้ว
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30136
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพรรณวรท
ปวนสุข
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
40137
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านนาฎศิลป์
เด็กหญิงปิยาภรณ์
สายปาน
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30138
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายขวัญทวี
ขวัญอยู่
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30139
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญญ์วรานันทน์
ชลิชานนท์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30141
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายชยกร
คำวังจันทร์
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30142
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกฤต
ก๋อนสัน
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30143
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวชิรวิชญ์
ยะปะนันท์
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30144
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนวพร
ทินวล
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30145
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวรรณพร
อยู่สืบ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
40146
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)
เด็กหญิงณิชกานต์
พุทธลก
อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง การสมัครสมบูรณ์
30147
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวิศรุตร
เตชนันท์
บ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร การสมัครสมบูรณ์
30148
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกิตติพงษ์
ถือแก้ว
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์
30149
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปภิณวิช
วงค์เงิน
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30150
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงขวัญชนก
สุกใส
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
30151
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณิชจิรา
กู่ก้องสกุล
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30154
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชยาภรณ์
ง้าวแหลม
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30155
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกนกกาญจน์
สำราญ
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30156
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงฐิติกาญจน์
ใจซื่อ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30157
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพิชญาภา
กาวีวัง
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30158
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนลินนิภา
เวียงนาค
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
40160
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
เด็กชายเกียรติศักดิ์
กล้ำกลาย
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30161
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัทรภร
เทียมเเสน
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30162
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนิศารัตน์
ขัดแสนจักร์
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30164
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงลภัสดา
จำเดิม
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30165
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนภารัตน์
ดอนดง
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30166
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชมพูเนกข์
จุมป๋าน้ำ
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30167
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอภิญญา
โกฏิสิงห์
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30168
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัควลัญชญ์
สมใจ
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30169
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปกรณ์เกียรติ
ฝาเรือนดี
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30171
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพัชรวลัย
สงชุมแสง
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30172
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพิชชุดา
สมบัติ
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30173
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอรญรัตน์
สุวรรณา
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30175
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณิชารีย์
อุ่มบางตลาด
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์
30176
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสุธาสินี
กองโกย
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30181
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเกวลิน
สมเครือ
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30182
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนาธิป
อินถา
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30183
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศรัณย์พร
ศรีขะโรจน์
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
40184
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
เด็กชายธีรภัทร์
จักรบุตร
ทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) การสมัครสมบูรณ์
30185
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเด็กหญิงกันติยา
ต๊ะมะครุธ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ การสมัครสมบูรณ์
40186
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
เด็กชายนาวี
คณะทอง
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30187
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เขียวอ่อน
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์
30188
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัททิยา
เมฆิน
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์
30189
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพงษ์วริษฐ์
สิงห์คะสะ
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร การสมัครสมบูรณ์
30191
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายขวัญชัย
นันตา
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
40192
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
พรมวัง
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
40193
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านนาฎศิลป์
เด็กชายพีรพัฒน์
ดอกแก้ว
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30194
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัทราพร
สีอ่อน
บ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) การสมัครสมบูรณ์
40195
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านนาฎศิลป์
เด็กหญิงอภิชญา
พลเยี่ยม
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30196
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงทรงพร
ชมชื่น
บ้านสวนเขื่อน การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30198
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนิภาพร
ต๊ะม่าน
บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) การสมัครสมบูรณ์
30199
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัฐภัทร
อินธิศร
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30200
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพิสิษฐ
หิ่มมะวัน
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30201
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธานณภัทร
จำปี
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30202
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนภาภรณ์
พันธุ์ชัยยา
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30203
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกษิดิ์เดช
เกลี้ยกล่อม
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30204
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญญรัตน์
นาระกันทา
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร การสมัครสมบูรณ์
30206
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกชกร
ทำมะหรัง
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30207
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายจักรพงศ์
ขันคำ
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30209
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเกษร
ทำมะหรัง
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30210
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายอัครวิทย์
ถิ่นสอน
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30211
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายจีรกฤติ
ถุงเงิน
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30212
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
ศฤงคาร
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30213
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงรันญานันท์
คำหุ่น
โรงเรียนบ้านนาพูน การสมัครสมบูรณ์
30214
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงประกายทิพย์
ทะเรรัมย์
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
30215
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปภัชญา
ติวงค์
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30216
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐนันท์
นันตสุคนธ์
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
40217
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านนาฎศิลป์
เด็กหญิงณัฐธิชา
สำเภาไทย
อนุบาลเทพสุนทรินทร์ การสมัครสมบูรณ์
30218
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกวินรัฏฐ์
คำยวง
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30219
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพุธิตา
พรธนเกษม
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร การสมัครสมบูรณ์
30220
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเกวลิน
วงค์สกุล
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30222
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัทราภรณ์
นาระต๊ะ
เทศบาลบ้านห้วยอ้อ การสมัครสมบูรณ์
30223
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกนกวรรณ
กุณจ่าม
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30224
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายภิญโญ
ผ่องใส
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30225
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวรณัน
นาระกันทา
เทศบาลบ้านห้วยอ้อ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30226
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงใบบุญ
ตนาวรรณ
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30227
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงจิดาภา
ศรีอำไพ
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30228
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายอุ้มบุญ
บัวดารา
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30229
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายเจนณุพงศ์
แก้วทิพย์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30230
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปิยณีย์
จิตกิตติรัตนา
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30231
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกานต์ธีรา
เขื่อนเก้า
รัฐราษฎร์บำรุง การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30232
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพงษ์พิชญ์
จักรพรรดิ์
เทศบาลบ้านห้วยอ้อ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30233
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภูรีณญา
สายไหม
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30234
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธีรนาถ
ปัญญาใจ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30235
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพัทรดา
ธนโชตินวจินดา
เทศบาลบ้านห้วยอ้อ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30236
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัฐชนน
ใจกระเสน
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30237
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายบารมี
ธงสิบเก้า
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30238
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
ดีแก้ว
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30239
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอังคนา
ใจซื่อ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30240
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงฉัตรกมล
สุตาต๊ะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30241
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธิดารัตน์
หลงเวช
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30242
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐชา
ผัสดี
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30243
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณิชญ์นิชา
ตาคำ
โชคชัยรังสิต การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30244
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงฐิติพร
ต่อมแก้ว
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30245
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงรินรดา
ทาบทอง
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30246
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัลยรัตน์
ทรัพย์ครุฑ
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30247
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัทรธิดา
พลติ๊บ
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร การสมัครสมบูรณ์
30248
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพันธุ์ธัช
สีสม
วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) การสมัครสมบูรณ์
30249
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงบูรณิมา
ละอินทร์
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30251
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงจันทมณี
สุภมโน
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30253
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนันท์นภัส
คำจันทา
ระเบียบพิทยา การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30255
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงจิระนันท์
เพชรมณี
บุญสิษฐ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
30256
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายสรวิชญ์
อมรรัตนพงษ์
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30257
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญสิริน
สมนา
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
40258
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
เด็กชายปัณณวัฒน์
ทรายอินทร์
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30259
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงจิรัชญา
เหมืองหม้อ
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30260
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปวิตรา
ณ พัทลุง
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
40261
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านนาฎศิลป์
เด็กชายธัญณัฐ
สำเร็จผล
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30262
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญณัฐ
สวิง
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
40263
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านหัตถกรรม
เด็กหญิงชุติกาญจน์
สีกาวี
บ้านวังลึก การสมัครสมบูรณ์
40265
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
เด็กหญิงศศิวิมล
เพชรยวน
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
40266
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
เด็กหญิงศศิวิภา
จักรคำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา การสมัครสมบูรณ์
30268
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงมีนญาดา
ศิลารัมย์
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30269
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวิรดา
บุญเม่น
บ้านเมืองเก่า การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30270
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณภัทร
เสนวิรัช
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
40271
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
เด็กชายธนภัทธ
แก้วประทาน
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30272
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายฤทธิเดช
แสนสุวรรณ์
เทศบาลบ้านห้วยอ้อ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
40273
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
เด็กหญิงชลณิชา
วรรณกุล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา การสมัครสมบูรณ์
30274
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์
สวนโพธิ์
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30275
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัทรนันท์
เฮียงก่อ
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
30276
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธนัชพร
ชัยอนงค์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30277
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชีรณัฐ
ถือบุญ
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
30279
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญาวีร์
อะกะเรือน
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์
30280
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายนิพพิชฌน์
หัสนี
วัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) การสมัครสมบูรณ์
40281
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
เด็กชายสิรภพ
ถิระขวัญชัย
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร การสมัครสมบูรณ์
30282
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภิญธนิกานต์
ค่าทอง
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30284
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชญานิษฐ์
เงาะหวาน
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30285
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนพนธ์
จินจ๋า
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30286
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพลภัทร
พรมพรม
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30287
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนราทิพย์
แสงใส
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30288
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายจิรายุ
เนาวิลาศ
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30289
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธารฒีร์รา
กวางนอน
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30290
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวัชรพรพงศ์
ฟูคำ
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30291
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกษมา
ถาปนา
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30292
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงฐานัญญา
ธรรมเจริญ
บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30293
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปานทิพย์
ชมภูวัง
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30294
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายจักรภัทร
สยิ่งแก้ว
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
40295
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
เด็กหญิงนัชชา ฟรานเชสก้า
บอยด์
ทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) การสมัครสมบูรณ์
30296
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญณัท
แก้วอินตา
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30297
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชลธิชา
อินทนนท์
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30298
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปิ่นมนัส
บุตรเทศ
บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30299
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงจิตติมา
วงค์เสน
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30300
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพุทธิชา
ฟั่นเฟือย
บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30301
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวรรณณิดา
ตุ่นคำหน้อย
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30302
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกฤษตยชณ์
ยิ่งกำแหง
ทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) การสมัครสมบูรณ์
30303
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงบุญชญา
สีสะอาด
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30304
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายศรีพล
วงค์ยาชัย
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30305
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพัชรพร
ชีวะแพทย์
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30306
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายประทักษ์
ไชยเนตร
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30307
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัฐพัชร์
แก้วน้อย
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30308
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปัณฑิตา
เอ้ยวัน
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30309
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภัทรธิดา
บุญสม
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
30310
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงประกายมาศ
แก้วมา
วัดตอนิมิตร การสมัครสมบูรณ์
30312
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญชนก
สันป่าแก้ว
เจริญราษฎร์ การสมัครสมบูรณ์
30313
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงบุญนิศา
แซ่ลี
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30314
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายภากร
เสภารัตนานันท์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30315
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชนกนันท์
ดอกจันทร์
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30316
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายนพรัตน์
ผาทอง
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30317
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศรัญญาวดี
โกยทอง
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์
30319
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายภคิน
รัตนะบริบรรณ
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30320
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศรัณย์พร
ชอบธรรม
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30324
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงรัตนกมล
ริมคีรี
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30325
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายศรัณณภัทร
ทิพย์โพธิ์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30326
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอรพิชญ์
อุปนันชัย
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30327
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอัญญชัญญ์
จันตาคำ
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30328
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนริษา
สีงาม
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30329
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐนรีย์
ขวัญยืน
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์
30330
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปิยะพัชร
กอบไร่
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30331
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกิตติพงศ์
อาภาโรจนเศรษฐ์
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30332
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปิยดิษย์
จันทร์นิ่ม
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30333
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวิชชญานันทร์
ยะปะนันท์
อนุบาลเทพสุนทรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30334
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสิริวิมล
สวนปาน
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30335
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัฐภูมินทร์
เวียงเก้า
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30336
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนนท์วัฒน์
มั่นทองคำ
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30337
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายอชิรวิทย์
ซื้อสมบูรณ์
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30338
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอิสยาห์
อนุสนธ์
เจริญราษฎร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30339
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนกฤต
ศรีแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30340
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐศิริ
สุขทรัพย์
บ้านร่องฟอง การสมัครสมบูรณ์
30341
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธีราพร
จักรพัด
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30342
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปิยะพงษ์
สีต่างคำ
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30343
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพนิตนรี
ถิ่นสอน
บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30344
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนภัทร
คำร้อย
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30345
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพัชรียา
แดนดงเมือง
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30346
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวรากร
คำขาด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30347
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงรักษิณา
นาคมูล
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30348
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายสุรพัศ
กิ่งดอกไม้
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30349
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวรกรณ์
ผาแก้ว
บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30350
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงภูริชญา
ทะทอง
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30351
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพัชรพร
ธินิยา
วัดต้นไคร้ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30352
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงลีลาภัสร์
ซ้อนมณี
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30353
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา
สร้อยสาย
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30354
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงลภัสรดา
ศรีวิชัย
หนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30355
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพิชนันท์
พูลทวี
บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30356
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอภิชญา
ทูลโรจน์
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30357
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอรวิภา
อากาศเมฆ
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30358
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐิดา
ปีอาทิตย์
หนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) การสมัครสมบูรณ์
30360
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายอักกิชา
อัศวบำรุงกุล
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์
30361
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปิยาพัชร
อินทร์กา
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30362
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสุวรรณี
วงแหวน
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
30363
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกล้าณรงค์
สุขแก้ว
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30364
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนฤมล
อมรศิริประภา
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์
30365
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงน้ำฝนทิพย์
ทองตา
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30366
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวรรษมน
ศรีกา
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ การสมัครสมบูรณ์
30367
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวรโชติ
เพิ่มพูน
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30368
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์
เลิศทรัพย์เดชา
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30370
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธราเทพ
พิทยากิต
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30371
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงรุ้งนภา
หม้อกรอง
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30372
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกชพร
คำฝอย
เทพนารี การสมัครสมบูรณ์
30373
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายภาคภูมิ
อุ่นศิริ
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
30374
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปกรณ์
คงเจริญ
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์
30375
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
ดาวหาญ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง การสมัครสมบูรณ์
30376
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวนา
ภู่ประภาดิลก
วัดต้นไคร้ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30377
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
เผ่าพันธ์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30378
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงจิรัชยา
โตหนึ่ง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30379
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธวัลรัตน์
ร่มเย็น
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30380
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
ปัญญาแฝง
หนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30381
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายศุภณัฐ
หลงจินดา
เทพพิทักษ์วิทยา การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30383
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงผกาทิพย์
วันติ
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) การสมัครสมบูรณ์
30384
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐธิตา
สมปานแก้ว
ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30385
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงณัฐณิชา
วิลาวัณย์
หนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) การสมัครสมบูรณ์
30386
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายดนุภัทร
มาลี
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30387
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกิจจิรา
เข็มเมือง
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30388
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงจิรัชญา
คำวังจันทร์
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ เอกสารสมบูรณ์
30389
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพัทธมน
ผิวทอง
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30391
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายภาคิน
สำเภา
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30392
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเอื้อลภัส
วงค์สมเกียรติ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30393
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงรุจจิรา
ศิริมูล
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30394
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์
คงสุวรรณ
เทศบาลวัดเหมืองแดง การสมัครสมบูรณ์ รูปภาพให้ตัดเหลือเฉพาะพื้นสีน้ำเงิน
30395
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชยามล
กองศิลป์
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30396
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายติณห์ภัทร
กุณวงศ์
หนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30398
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธิดาเทพ
สายยืด
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30399
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงปาริชาต
รวมศีล
วัดสร่างโศก การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30400
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายวชิรวิชญ์
แสนใจยา
ดาราวิทยาลัย การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30401
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศิรภัสสร
แสงกล้า
บ้านห้วยมุ่น การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30402
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศุภชานันท์
โฆษิตนิธิโรจน์
มารดาอุปถัมภ์ การสมัครสมบูรณ์
30403
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเบญจวรรณ
บัวมูล
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30404
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายศุภกฤษ
กิตติกุลสุวรรณ
ดอนมูลวิทยาคาร การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30405
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายศุภณัฐ
พิงคะสัน
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์
30406
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปฏิณญา
เดือนดาว
เจริญศิลป์ การสมัครสมบูรณ์
30407
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายพชรดนัย
พื้นงาม
ดอนมูลวิทยาคาร การสมัครสมบูรณ์
30408
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสุกัญญา
ขาดศูนย์
วัดสร่างโศก การสมัครสมบูรณ์
30409
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสตรีรัตน์
เวทมนต์
วัดสร่างโศก การสมัครสมบูรณ์
30410
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพีรดา
เสนาใจ
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30411
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงชลธิชา
คะจรรยา
ดอนมูลวิทยาคาร การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30412
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็ดขาด
วัดสร่างโศก การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30413
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายจิรภัทร์
ชักโยง
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30414
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงโชติกา
ศิริพันธุ์
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30415
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงสิมิลัน
จันทร์เจิง
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30416
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงญาณิดา
รมยาคม
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30417
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงพัชรวลัย
โพธิ์ศรี
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30418
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกานต์ธิดา
ทับทอง
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30419
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายกิตติภักดิ์
วงศ์ชมภู
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30420
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนัชชา
บุรุษเลี่ยม
ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) การสมัครสมบูรณ์
30421
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธาวิน
ศรีบุญเรือง
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30422
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปภังกร
เงินเย็น
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์
30423
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงกัญญาภัค
หนองหลิ่ง
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) การสมัครสมบูรณ์
30424
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงนางฟ้า ยูอิ
อิเคดะ
ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) การสมัครสมบูรณ์
30425
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงญาณิดา
รมยาคม
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์
30426
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธัญวรัตม์
ชมภูทุ่ง
บ้านท่าวังผา การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30427
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณภัทร
ปัญญาใส
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30428
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนัทพงศ์
อินดาฤทธิ์
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30429
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงมาชิตา
วรรณสมพร
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30430
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนกร
พันธ์สวัสดิ์
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30431
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงวริษฐา
ศุภชยกูล
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30432
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงธิดารัตน์
มาลี
สูงเม่นวิทยาคาร การสมัครสมบูรณ์
30433
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายปภังกร
กิตกูรธนสาร
รัฐราษฎร์บำรุง การสมัครสมบูรณ์ สมบูรณ์
30435
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์
ชนะณรงค์
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30436
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายณัฐภัทร
ปัญโญ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30437
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายศิลปกร
เกตุสวัสดิ์
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30439
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กชายธนาตุล
ทิพเหลือง
อนุพงศ์พัชรินทร์ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30440
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงอรวี
ศรีงามฉ่ำ
บ้านห้วยคล้า การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์
30441
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงศรุตา
จันทรา
หนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) การสมัครสมบูรณ์
30442
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด็กหญิงเวณิกา
อู่จีน
อนุบาลแพร่ การสมัครสมบูรณ์ หลักฐานการสมัครสมบูรณ์


©พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล