สรุปยอดการสมัคร

การรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จำนวน 78 คน

เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - สกุล
ประเภท
โรงเรียน
สถานะการสมัคร
50001
นายภาณุพงษ์  โพดี
นักเรียนทั่วไป
เทพพิทักษ์
การสมัครสมบูรณ์
50002
นางสาวดวงรัตน์  จันทร์วิเศษ
นักเรียนทั่วไป
บ้านสุรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
การสมัครสมบูรณ์
50003
นางสาวปาลิตา  เปี้ยแดง
นักเรียนทั่วไป
สรอยเสรีวิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50004
นางสาวพรรณฑิการ์  สารสุ
นักเรียนทั่วไป
วังชิ้นวิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50005
นายวุฒิพงค์  คำเมือง
นักเรียนทั่วไป
สองพิทยาคม
การสมัครสมบูรณ์
50006
นางสาวภัคจีรา  เลิศประสิทธิ์
นักเรียนทั่วไป
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
การสมัครสมบูรณ์
50007
นางสาวชลลดา  อุตมา
นักเรียนทั่วไป
บ้านปากกาง(ประชาราษฎ์รังสฤษฎ์)
การสมัครสมบูรณ์
50008
นางสาวพิชญาภา  สีตา
นักเรียนทั่วไป
สตรีศรีสุริโยทัย
การสมัครสมบูรณ์
50009
นางสาววณิชชา   เที่ยงดี
นักเรียนทั่วไป
บ้านอ้อยวิทยาคาร
การสมัครสมบูรณ์
50010
เด็กหญิงธีมา  แก้วโคตร
นักเรียนทั่วไป
อัมพรไพศาล
การสมัครสมบูรณ์
50011
นางสาวกฤตชญา  อินทรรุจิกุล
นักเรียนทั่วไป
ถิ่นโอภาสวิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50012
นางสาวณัฐณิชา  ขยิบ
นักเรียนทั่วไป
บ้านแม่แปง
การสมัครสมบูรณ์
50013
นางสาวธนาพร  คำหุ่น
นักเรียนทั่วไป
เมืองเชลียง
การสมัครสมบูรณ์
50014
นางสาวรัชณี  แก้ววรรณา
นักเรียนทั่วไป
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
การสมัครสมบูรณ์
50015
นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์แพทย์
นักเรียนทั่วไป
เจริญราษฎร์
การสมัครสมบูรณ์
50016
นางสาวสุพิชญา  เขื่อนพันธ์
นักเรียนทั่วไป
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50017
นางสาวอภิชญา  สุคนธ์สราญ
นักเรียนทั่วไป
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50018
นางสาววรัชยา  วังเชียง
นักเรียนทั่วไป
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50019
นางสาวนวินดา  วงค์มาก
นักเรียนทั่วไป
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50020
นายกฤตเมธ  ปันวงค์
นักเรียนทั่วไป
เทพพิทักษ์วิทยาจังหวัดแพร่
การสมัครสมบูรณ์
50021
นางสาวศุกล​ภัทร​  ช่างทอง​เก่ง​
นักเรียนทั่วไป
เทพพิทักษ์​วิทยา​
การสมัครสมบูรณ์
60022
นางสาวบัณฑิตา  เทพบุญเรือง
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านกีฬา
บ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง)
การสมัครสมบูรณ์
50023
นางสาวธิดารัตน์  ศรีพรหม
นักเรียนทั่วไป
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
50024
นางสาวกัญญาณัฐ  อินสุลัด
นักเรียนทั่วไป
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
การสมัครสมบูรณ์
50025
เด็กหญิงรัชนีกร  ดอนแก้ว
นักเรียนทั่วไป
สองพิทยาคม
การสมัครสมบูรณ์
50026
เด็กหญิงชามาวีร์  มีใจใส
นักเรียนทั่วไป
นายางกลักพิทยาคม
การสมัครสมบูรณ์
50027
นางสาวรัมภ์รดา   วงค์ปินตา
นักเรียนทั่วไป
วังชิ้นวิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50028
นางสาวณัฐนรี  ใจวงค์
นักเรียนทั่วไป
วังชิ้นวิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50029
นายพัฒนพล  ขุนชุ่ม
นักเรียนทั่วไป
ลองวิทยา
การสมัครสมบูรณ์
60030
นายภูวดล  บุตรโพธิ์
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์ ปฏิมากรรม)
ลองวิทยา
การสมัครสมบูรณ์
60031
นายชนาธร  อินทร​ไพโรจน์​
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านกีฬา
นารีรัตน์​จังหวัด​แพร่
การสมัครสมบูรณ์
50032
เด็กหญิงกุลชริกา  สองกิติ
นักเรียนทั่วไป
ม่วงไข่พิทยาคม
การสมัครสมบูรณ์
50033
เด็กหญิงปัญญาพร  เขียวสี
นักเรียนทั่วไป
เมืองเชลียง
การสมัครสมบูรณ์
50034
นางสาวปพิชญาฎา  ศรีมูล
นักเรียนทั่วไป
วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)
การสมัครสมบูรณ์
50035
นางสาวติชิลา  สุรีย์
นักเรียนทั่วไป
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
50036
นายไชยวัฒน์  นาคจ้อย
นักเรียนทั่วไป
วังชิ้นวิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50037
เด็กหญิงกฤตาณัฐ  อินต๊ะวัง
นักเรียนทั่วไป
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50038
เด็กชายนันทิกร  ลองเย็น
นักเรียนทั่วไป
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50039
นางสาวภัทรวดี  เกี๋ยงคำ
นักเรียนทั่วไป
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50040
นายนพนนท์  กุลาวาชัย
นักเรียนทั่วไป
นารีรัตน์จังหวัดเเพร่
การสมัครสมบูรณ์
50041
เด็กหญิงกัลยานุช  ดีโพธิ์
นักเรียนทั่วไป
เมืองเชลียง
การสมัครสมบูรณ์
50042
นางสาวณัฐธยา  เรือนคํา
นักเรียนทั่วไป
เจริญราษฎร์
การสมัครสมบูรณ์
50043
นางสาวภัทรวดี  โกศัย
นักเรียนทั่วไป
สูงเม่นชนูปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
50044
นางสาวนพรัตน์  มรรคอินทร์
นักเรียนทั่วไป
เจริญราษฎร์
การสมัครสมบูรณ์
60045
นายฉันทะคม  สุจริต
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านดนตรี
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
การสมัครสมบูรณ์
50046
นางสาวกัญญาณัฐ  เม่งศิริ
นักเรียนทั่วไป
สาธิตเทศบาลบ้ายเชตวัน
การสมัครสมบูรณ์
60047
นายจีรัง  วังคะฮาด
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านกีฬา
นารีรัตน์
การสมัครสมบูรณ์
50048
นางสาวอมลณัฐ  กำไร
นักเรียนทั่วไป
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50049
เด็กหญิงอาทิตยา  เเก้วมา
นักเรียนทั่วไป
มัธยมตากสินระยอง
การสมัครสมบูรณ์
50050
นางสาวนิรชา  อังคะจันทร์
นักเรียนทั่วไป
แม่แตง
การสมัครสมบูรณ์
50051
นางสาวกัญญาภัค  สมหมาย
นักเรียนทั่วไป
เจริญราษฎร์
การสมัครสมบูรณ์
50052
นางสาวสุจิวรรณ  สุขทั่วญาติ
นักเรียนทั่วไป
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
การสมัครสมบูรณ์
50053
นายณรงค์  ฝักฝ่าย
นักเรียนทั่วไป
เทพนารี
การสมัครสมบูรณ์
50054
นางสาววีรยา  เกี๋ยงคำ
นักเรียนทั่วไป
โรงเรียนเทพพิทักษ์ วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
60055
นายธนภัทร  ผัดผ่อง
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านกีฬา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
การสมัครสมบูรณ์
50056
นางสาวสุทธิดา  ปาโผ
นักเรียนทั่วไป
บ้านอ้อยวิทยาคาร
การสมัครสมบูรณ์
50057
นางสาวรินรดา  โพธาเมือง
นักเรียนทั่วไป
รัตนาธิเบศร์
การสมัครสมบูรณ์
60058
นายชิษณุพงศ์  ศรีแก้ว
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านดนตรี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
การสมัครสมบูรณ์
50059
นางสาวกมลพรรณ  ตรีเพ็ชร์
นักเรียนทั่วไป
นารีรัตน์
การสมัครสมบูรณ์
60060
นางสาววราพร  ชายป่า
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านวิชาการ
เทพนารี
การสมัครสมบูรณ์
50061
นายกฤตภัค  อินแสน
นักเรียนทั่วไป
บ้านอ้อยวิทยาคาร
การสมัครสมบูรณ์
50062
นางสาวธีรดา  เทิดพุทธคุณ
นักเรียนทั่วไป
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
60063
นางสาวปรียานันท์  ไก่แก้ว
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านกีฬา
สาธิต
การสมัครสมบูรณ์
50064
นางสาวกชกร  สาริการินทร์
นักเรียนทั่วไป
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
การสมัครสมบูรณ์
50065
นางสาวกมลพรรณ  ทองสุข
นักเรียนทั่วไป
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50066
นายกฤษณะ  ขันคำนันต๊ะ
นักเรียนทั่วไป
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
การสมัครสมบูรณ์
50067
นางสาวเพชรลดา  ชูชาติ
นักเรียนทั่วไป
เจริญราษฎร์
การสมัครสมบูรณ์
60068
นางสาวพิชชาพร  หอมสุด
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านกีฬา
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50069
นายนิพพาน  บุนนาค
นักเรียนทั่วไป
พิริยาลัย
การสมัครสมบูรณ์
50070
นายวรมันต์   ไพศาลศักดิ์
นักเรียนทั่วไป
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
การสมัครสมบูรณ์
50071
นางสาวอาภัสรา  สุขปัน
นักเรียนทั่วไป
เทพพิทักษ์วิทยา จังหวัดแพร่
การสมัครสมบูรณ์
50072
นางสาววิภาวิณี  เจริญศิริ
นักเรียนทั่วไป
เจริราษฎ
การสมัครสมบูรณ์
50073
นายภูมิพัตน์  ชัยลอม
นักเรียนทั่วไป
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
การสมัครสมบูรณ์
50074
นางสาวภัทราพร  วงศ์สิทธิ์
นักเรียนทั่วไป
สตรีศรีน่าน
การสมัครสมบูรณ์
50075
นางสาวรัตนาวดี  กันทะรส
นักเรียนทั่วไป
เจริญราษฎร์
การสมัครสมบูรณ์
50076
นายเจตณิพัฒน์  ปวงกิติ
นักเรียนทั่วไป
เซนต์ฟรังซิตเซเวียร์เเพร่
การสมัครสมบูรณ์
60077
นางสาวเบญจวรรณ   เทพิกัน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
ด้านวิชาการ
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
50078
นางสาวสุวัชรี  สุภาศรี
นักเรียนทั่วไป
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
การสมัครสมบูรณ์


©2021 พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล | งานรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่