สรุปยอดการสมัคร

การรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ

จำนวน 193 คน

เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - สกุล
ประเภท
โรงเรียน
สถานะการสมัคร
10001
เด็กชายภัทรพงศ์  อินจันทร์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์ จังหวัดแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10002
เด็กหญิงคณขวัญ  คุณาคำ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10003
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะทอง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
20004
เด็กชายรังสิมันตุ์  กวางร้อง
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10005
เด็กหญิงกุลภรณ์  มะทะ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนเจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10006
เด็กชายภัทรนน  สุ่มมาตย์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10007
เด็กหญิงชนิดาภา  กะติวงศ์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10008
เด็กชายมีนาม  แผ่นคำ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10009
เด็กหญิงสุพิชชา  เจริญคิด
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10010
เด็กหญิงพัชรพร  รัตนวงศ์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
10011
เด็กชายพิชญกิต  คนชม
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10012
เด็กชายศตพล  ปรีดี
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10014
เด็กหญิงพิชชาพร  สัจจะวศิน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10015
เด็กหญิงศุลีพร  สัมลีราช
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10016
เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  อินเครือ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10017
เด็กหญิงภัทรวดี  สาใจ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10018
เด็กหญิงขวัญฤทัย   หาน้อย
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10019
เด็กหญิงชนัญชิดา  ปันทา
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10020
เด็กหญิงมนัสนันท์  อินต๊ะนอน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10021
เด็กหญิงเขมิกา  ปัญญาใจ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10022
เด็กหญิงจิรชยา  จันกัน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10023
เด็กหญิงอัศวภรณ์  แก้วใจวงค์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10024
เด็กชายเดชาธร  อินต๊ะวิน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10025
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์แก้วขาว
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10026
เด็กหญิงนวินดา  ชุมศรี
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10027
เด็กหญิงนุชชา  คงรัตน์​
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐ​ราษฎร์​นุกูล)​
การสมัครสมบูรณ์
10028
เด็กหญิงชนินาถ  กาญจนคงคากุล
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10029
เด็กหญิงข้าวทิพย์  พันธมาศ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10030
เด็กหญิงขวัญฤดี  ขวัญอยู่
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10031
เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีกลิ่นสุวรรณ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10032
เด็กหญิงสิริวิมล  จันตา
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10033
เด็กชายพชร  หมดมลทิน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10035
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อายะนันท์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10036
เด็กชายธนภัทร  พุทธิวงศกร
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10037
เด็กชายรัชชานนท์  หงษ์หนึ่ง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10038
เด็กชายพงศภัค  รสเข้ม
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10039
เด็กหญิงชณากาญจ์  ฉันทะนิตย์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10040
เด็กหญิงมนัสนันท์  ตาทอง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนเมธังการวาส
การสมัครสมบูรณ์
10041
เด็กหญิงณิชนันทน์  ดอกดิน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10042
เด็กหญิงชนิดาภา  สีเงิน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10043
เด็กหญิงแพรวพิชชา  อินแสน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10044
เด็กหญิงภัทราวรรณ  แก้วกัน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
10045
เด็กหญิงณัฐชยา  กอบกำ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
20046
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ดาวดาษ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10047
เด็กชายธนภูมิ  สีแดง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10048
เด็กหญิงปรีย์วรา  นันตา
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
20049
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เงินบำรุง
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
เทศบาลวัดเหมืองเเดง
การสมัครสมบูรณ์
10050
เด็กหญิงนันทิชา  เรือนคำ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10051
เด็กชายอดิศักดิ์  ขัดแก้ว
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10052
เด็กชายวีรพล  ส้มส้า
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10053
เด็กหญิงสมิตา  ไชยวงศ์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ
การสมัครสมบูรณ์
10054
เด็กชายจิตติพงค์  ยงท้วม
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รัฐราษฎร์บำรุง
การสมัครสมบูรณ์
10055
เด็กชายเจษฎา  แสงม่วงยาง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10056
เด็กหญิงธัญพร  แก้วโมลา
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10057
เด็กหญิงปาณปวีณ์  แสงสว่าง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10058
เด็กหญิงวรัชยา  นาฆ้อง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10060
เด็กชายภัทรชน  บุญประเสริฐ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รัฐราษฎร์บํารุง
การสมัครสมบูรณ์
10061
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขัดแสนจักร์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10062
เด็กหญิงจิรัชญา  ถีดี
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทพนารี
การสมัครสมบูรณ์
10063
เด็กชายสรรเสริญ  อุปสรรค์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาสฯ
การสมัครสมบูรณ์
10064
เด็กหญิงธัญพร  อานุภาพ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10065
เด็กหญิงธนัชชา  สุทธกร
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษนุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10066
เด็กหญิงปภาพิน  ยศธำรง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10067
เด็กหญิงพัชญา  กสิณฤกษ์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10068
เด็กหญิงพิชญาภร  เกตวงษา
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10069
เด็กหญิงสุภัสสร  ชมทอง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10070
เด็กหญิงแพรปุษยา  จันทร์กล้า
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10071
เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจกลม
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาย(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10072
เด็กหญิงวิชชุลดา  ไพศาลศักดิ์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10073
เด็กหญิงภูศนิษา  ป่าดอน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10074
เด็กชายปุญญพัฒน์  แมตเมือง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10075
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จักรสาน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10076
เด็กหญิงมาดาพร  จิตจง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10077
เด็กหญิงศศิวิมล  หาญสุข
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รัฐราษฎร์บำรุง
การสมัครสมบูรณ์
10078
เด็กหญิงญาโณทัย  เวียงนาค
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10079
เด็กหญิง กวินทิพย์   ม้าอุตส่าห์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
10080
เด็กหญิงชุติมนต์  เสาวรส
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10081
เด็กหญิงปาณิสรา  วงษ์กันยา
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10082
เด็กชายวรวุฒิ  จันหมื่น
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รัฐราษฎร์บำรุง
การสมัครสมบูรณ์
10083
เด็กหญิงพิชญาภา  คงมั่น
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
10084
เด็กหญิงแพรวพิชชา   แมตหก
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10085
เด็กหญิงภิญญาพัชร์  ดวงแก้วทวีพัฒน์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10086
เด็กชายกล้าณรงค์  จันทราพันธุ์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10087
เด็กหญิงปวริศา  ทำทอง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
10088
เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีระไพรพฤกษ์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10089
เด็กหญิงสิรีธร  ไชยวงศ์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาสฯ
การสมัครสมบูรณ์
10090
เด็กหญิงพิชฎา  ใจวรรณ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)
การสมัครสมบูรณ์
10091
เด็กชายปราณนต์  กะแก้ว
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
10092
เด็กชายยงธนัท  บุญสูง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10093
เด็กชายกานต์ตะวัน  กลิ่นจันทร์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10094
เด็กหญิงจิรดาภา  สารถี
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
10095
เด็กหญิงภรณ์มานา  โค้นหล่อ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10096
เด็กหญิงสุรภานันท์  บุญมั่น
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญราษฏร์
การสมัครสมบูรณ์
10097
เด็กหญิงปรายเดือน  อินจันทร์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10098
เด็กชายศุภากร  เรืองไทย
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10099
เด็กชายณัฏฐกิตต์  เข็มวิชัย
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10100
เด็กหญิงสิริวิมล  จิตประสาร
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10101
เด็กชายชวิน  เสนากูล
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
10102
เด็กชายภัทรพล  คงได้
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
10103
เด็กหญิงปุณยาพร  คำเขียว
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองเเดง
การสมัครสมบูรณ์
10104
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทราวุธ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดหัวข่วง
การสมัครสมบูรณ์
10105
เด็กหญิงกันตพัฒน์  วีรัชธนัทพงศ์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10106
เด็กหญิงณภัทรธิดา  กุยคำ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10107
เด็กชายภูริธสกรณ์  รัตนภักดี
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10108
เด็กหญิงกนกพร  กุดีศรี
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10109
เด็กหญิงพิมพ์พัชร  หอวิจิตร์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10110
เด็กหญิงบัณฑิตา  กวาวหนึ่ง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10111
เด็กชายธนพล  จอมใจ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10112
เด็กหญิงรุจิรัตน์  ศรชัย
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10113
เด็กหญิงนวรัตน์  ภู่จุฬา
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
20115
เด็กชายนราวิชย์  ลอยฟู
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10116
เด็กชายสิปปกร  เหมาะดี
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10117
เด็กชายนิติกร  สารแก้ว
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เมธังกราวาสฯ
การสมัครสมบูรณ์
10118
เด็กหญิงศิริกานดา  พูนพิน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10119
เด็กหญิงชยานิษฐ์   ผัดขัน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10120
เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  พวงลำ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10121
เด็กหญิงสุมณฑา  สมจิตร์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10122
เด็กชายณชพล  ไชยมงคล
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10123
เด็กหญิงพัทธนันท์  พรหมเมศร์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาสฯ.
การสมัครสมบูรณ์
10124
เด็กชายพรพิพัศ  จันลิ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10125
เด็กหญิงสิริมนนภา   มีรส
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10128
เด็กหญิงกรกนก  ชยเมธานนท์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10129
เด็กชายณัฎฐ์นันธ์  บุญสิทธิ์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10130
เด็กหญิงปนิตา  เวียงคำ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10131
เด็กหญิงพีรดา  สีพลนอก
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10132
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมฤทธิ์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนเจริญราษฎร์
การสมัครสมบูรณ์
10133
เด็กชายสุพศิน  ลัภยวิจิตร
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10134
เด็กชายณฐกร  เวียงทอง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10135
เด็กหญิงกรชนก  อาจเอื้อน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10136
เด็กหญิงเพลงพิณ  ดีดพิณ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10138
เด็กหญิงภคภัทร์  สังฆะภูมิ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10139
เด็กหญิงพรนารี  ต๊ะโพธิ์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10140
เด็กชายธนกฤต  เกิดสุข
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
บ้านในเวียง
การสมัครสมบูรณ์
10141
เด็กชายปุริมพัฒน์  สิโนทก
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10142
เด็กหญิงสุนิสา  สอาดทำ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฏร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10143
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุธรรม
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
บ้านสุพรรณ
การสมัครสมบูรณ์
10144
เด็กหญิงวรินทิพย์  พจนา
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10145
เด็กชายเตชนิธิ  วงศ์หน่อ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
10146
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ใจเอี่ยม
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
20147
เด็กหญิงชนิกานต์  ชิโนทัย
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10148
เด็กหญิงพรภิมล  วารปรีดี
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10149
เด็กหญิงมัญย์ชุพา  ดีปาละ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10150
เด็กหญิงณฤทัย  แสงโพลง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ิอนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10151
เด็กหญิงมัญชุภรณ์  ดีปาละ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศลป์
การสมัครสมบูรณ์
10152
เด็กหญิงนพิน  เสนาธรรม
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10153
เด็กหญิงชญานิศ  แข่งขัน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10154
เด็กหญิงปทิตตา  งามเลิศ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10155
เด็กหญิงปุณยาภา  วันอิน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10156
เด็กหญิงณัฏฐชา  กองแดง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10157
เด็กชายพฤกษ์ติภูมิ  แสงกล้า
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10158
เด็กชายพร้อม  เกิดสุขโข
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10159
เด็กชายพงศพัศ  วังวัฒนกุล
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10160
เด็กหญิงอิสราภรณ์  เสาร์วรานนท์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
10161
เด็กหญิงอทิวราห์  สมยะ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10162
เด็กหญิงเขมจิรา  ใต้คีรี
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10163
เด็กหญิงอรจิรา  อินต๊ะวิน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10164
เด็กหญิงวิชชุพร  กันกา
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10165
เด็กหญิงสุวรา  ธรรมสรางกูร
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10167
เด็กชายภูริวัฒน์  พรมรังกา
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10168
เด็กหญิงกาญจนาพร  เป็กทอง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาสฯ(เทศรัษราษฏร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10169
เด็กชายวีรภัทร  แก้วสีนวล
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10170
เด็กชายชลกร  ชาญชัยวัฒน์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10171
เด็กชายสุภกฤษณ์  จัตุรภัทร์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10172
เด็กชายดรัณภพ  สุดโต
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10173
เด็กหญิงอัจฉรียา  สุขจรัญ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10174
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีรักษา
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกุล)
การสมัครสมบูรณ์
10175
เด็กหญิงญาณิศา  นันตา
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10176
เด็กชายศุภกร  อภิญญาลังกร
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10177
เด็กหญิงกชพร  ยรรยงค์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองเเดง
การสมัครสมบูรณ์
10178
เด็กหญิงตรีทิพย์นภา  เสนาวงศ์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10179
เด็กหญิงดาวดารา  กุลเอกวราฉัตร
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10180
เด็กหญิงกีรนันท์  ขุนศิริ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนอนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10181
เด็กชายนิติภูมิ  สืบคัด
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธงกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
10182
เด็กหญิงธนัชพร  เหลืองสิริขจร
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10183
เด็กหญิงฉัตรมณี  เป็งวงค์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10184
เด็กหญิงกุลกัญญา  อภิรมย์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10185
เด็กชายจารุกิตติ์  กันสืบ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
10186
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินจันทร์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
20187
เด็กชายณภัทร  วริทธิ์วุฒิกุล
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10188
เด็กชายอนันตชัย  ใจขัติ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เนินมะปราง
การสมัครสมบูรณ์
10189
เด็กหญิงรัฐธิชา  บุตรหล้า
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญราษฎร์
การสมัครสมบูรณ์
10190
เด็กหญิงณัฎชยา  สายศร
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนอนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10191
เด็กหญิงภรภัทร  เหมืองทอง
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10192
เด็กหญิงกนกนาฎ  กันทะวงค์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10193
เด็กชายพลาธิป  รุจิระพงศ์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมป์
การสมัครสมบูรณ์
10194
เด็กชายกฤษติธี  ดอนสุวรรณ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
10195
เด็กหญิงจิดาภา  วงค์แก้ว
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10196
เด็กชายอัครชัย  สุรัศมี
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เจริญราษฎร์
การสมัครสมบูรณ์
10197
เด็กชายยศวริศ  ไชยวงค์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนเจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
10198
เด็กหญิงยุรดา  สำเภาเพ็ชร
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
10199
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยนิลวงค์
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
10200
เด็กหญิงศันสนีย์   ยนต์สุวรรณ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
10201
เด็กหญิงศศิธร  เพ็ญสุภา
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
บ้านในเวียง
การสมัครสมบูรณ์


©2021 พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล | งานรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่