สรุปยอดการสมัคร

การรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกเขตพื้นที่บริการ

จำนวน 413 คน

เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - สกุล
ประเภท
โรงเรียน
สถานะการสมัคร
30001
เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  มาสุด
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
หลักฐานการสมัครไม่สมบูรณ์
30002
เด็กหญิงวรัญญา  พุทธอาสน์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
พัทธกมลพิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30003
เด็กหญิงอภิชญา  วันมหาใจ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30004
เด็กชายอติเทพ  คำอ้าย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
ระเบียบพิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30005
เด็กชายพิชญ์มงคล  ศิริวาท
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30006
เด็กหญิงธมลวรรณ  กิระไอย์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30007
เด็กหญิงณัฐภัทร  เป็นใจ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
30008
เด็กหญิงณปพัฒน์  มุ้งกุลณา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30009
เด็กชายภัคพล  อินติ๊บ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30010
เด็กหญิงศศิธร   ภัยสุข
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30011
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สายถิ่น
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30012
เด็กหญิงชนิดาภา  จิตบุณยเกษม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30013
เด็กชายธนายุต  ฉลอม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
30014
เด็กชายญาณากร  เจริญศิริ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
พัทธกมลพิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30015
เด็กหญิงวริศรา  เหมือนผึ้ง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30016
เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  ดุเหว่า
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30017
เด็กชายจิรกฤต  หุ้นเจริญ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษนุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30018
เด็กหญิงเด็กหญิง พรปวีณ์  กันทะหมื่น
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
แม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
การสมัครสมบูรณ์
30019
เด็กหญิงสุธีนันต์  อิ่มพราหมณ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30020
เด็กหญิงกชพร  ตั้งจิตมั่น
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30021
เด็กหญิงสิริกร  ชูโชติ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30022
เด็กหญิงณัฐนิชา  เขียวสลับ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาสฯ
การสมัครสมบูรณ์
30023
เด็กชายธีรภัทร  ธูปทอง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30024
เด็กหญิงอรจิรา  ชุมภูหมุด
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
พัทธกมลพิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30025
เด็กหญิงชวัลนุช  กันหา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30026
เด็กหญิงรวิษฎา  บำรุงภักดี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30027
เด็กหญิงอัญวา  หล่ายหก
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30028
เด็กหญิงศิรภัสสร  กันทะหงษ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
30029
เด็กหญิงภัทรภร  มุ้งทอง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30030
เด็กชายฐิติพงศ์   อิ่นธิ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30031
เด็กหญิงอภิชญา  ไข่คำ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30032
เด็กหญิงทอฝัน  ศรีงาม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30033
เด็กหญิงปัณยตา  ปิยะดา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30034
เด็กหญิงศิรินภา  เจริญศิลป์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30035
เด็กหญิงภัทราพร  ดวงชมภู
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
พัทธกมลพิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30036
เด็กหญิงณัฐมน  นุ่มนิ่ม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30037
เด็กหญิงชลิตา  จักรวัฒนา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30038
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บรรลือ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30039
เด็กชายวีรพล  พจนานุวัตร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาสฯ(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)​
การสมัครสมบูรณ์
30040
เด็กหญิงกฤติยา  สมบูรณ์มา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30041
เด็กหญิงจิรภิญญา  ปลอดโปร่ง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30042
เด็กหญิงกีรติกา  ทองจริง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30043
เด็กหญิงภูริชญา  กันทะเขียว
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกุล)
การสมัครสมบูรณ์
30044
เด็กหญิงปาณิสรา  จักรทอง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ
การสมัครสมบูรณ์
30045
เด็กหญิงอณุภา  เทพสาธร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30046
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทองศรี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30047
เด็กชายชินาธิป  พลจอย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30048
เด็กชายนนทรัตน์  เทียมแสน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30049
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลือโฮ้ง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30050
เด็กหญิงสุธิดา  มาอุ่น
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30051
เด็กหญิงวชิรธิดา  อุปกิจ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลเทพสุนทรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30052
เด็กหญิงธีรกานต์  ติ๊บมูล
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30053
เด็กหญิงชมมณี  นาระกันทา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
การสมัครสมบูรณ์
30054
เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีจันทร์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนอนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30055
เด็กหญิงภัทรศยา  ศรีลาวงษ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
30056
เด็กหญิงวรกาญจน์  ทิดเคลือบ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
40057
เด็กชายนิติรัฐ  แก้วปันมา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
40058
เด็กหญิงสุชาดี  รุ่งระวี
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
บ้านร้องกวาง ( จันทิมาคม )
การสมัครสมบูรณ์
30059
เด็กหญิงอนันตยา  วงศ์รอบ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30060
เด็กหญิงวนิดา  สารไธสง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30061
เด็กหญิงวิชาดา  สนมะเริง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30062
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วน้อย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30063
เด็กหญิงอภิญญา  วิใจคำ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30064
เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ประกาศ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30065
เด็กหญิงภิญญดา  ฟุ่มเฟือย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30066
เด็กหญิงภาคินี  คงชนะ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์​
การสมัครสมบูรณ์
30067
เด็กหญิงพิมพกานต์  สร้อยคำ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลเทพสุนทรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
40068
เด็กหญิงกชกร  จันทอน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านวิชาการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30069
เด็กชายนาถณรงค์  เข็มเพ็ชร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านเขื่อนสุนทร
การสมัครสมบูรณ์
30070
เด็กหญิงธนกมล  น้อยทา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30071
เด็กหญิงเจณิสตา  พรมท้าว
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30072
เด็กชายธีรภัทธ  แหวนทอง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30073
เด็กชายณัฐนันท์   หงษ์แก้ว
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30074
เด็กหญิงอาคิรา  ดอนแก้ว
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
การสมัครสมบูรณ์
30075
เด็กชายธนภัทร  วุฒิโอสถ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30076
เด็กหญิงญาดา  วงศารัตนศีล
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30077
เด็กหญิงฐิติชญา  เกลี้ยงดี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30078
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แก่นจันทร์หอม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30079
เด็กหญิงพิชชาภา  พุทธอาสน์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญราษฏร์
การสมัครสมบูรณ์
30080
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วนะโรง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
30081
เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงรอบ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30082
เด็กหญิงณัฐธิดา  นุคำ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
การสมัครสมบูรณ์
30083
เด็กหญิงวรัญญา  อินริราย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30084
เด็กหญิงพีรดา  ศรีเจริญ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30085
เด็กหญิงชนัญชิดา  อินกาสุข
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30086
เด็กหญิงกนกวรรณ  คนยืน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านคุ้ม
การสมัครสมบูรณ์
30087
เด็กหญิงมณีวรรณ  แพงพงา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมป์
การสมัครสมบูรณ์
30088
เด็กหญิงธนัญชนก  กาศวิราช
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30089
เด็กหญิงกมลศิริณัช  กันนิถา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
40090
เด็กหญิงคุณภัทร  อินทรรุจิกุล
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30091
เด็กหญิงณนิรินธน์  รัตนพิบูลย์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30092
เด็กหญิงสาธิกา  ขอนพันธ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญราษฎร์
การสมัครสมบูรณ์
30093
เด็กหญิงชนิดาภา  มหามิตร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30094
เด็กหญิงณัฐธิดา  มณีกาศ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฏร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30095
เด็กหญิงพรธีรา  วงศ์กิตติพัฒนา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30096
เด็กชายกันตวิชญ์  เวียงนาค
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30097
เด็กชายจิตรภณ  สุกใส
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมป์
การสมัครสมบูรณ์
30098
เด็กหญิงจิรัชญา  มงคลศิลป์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองเเดง
การสมัครสมบูรณ์
30099
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหล่ากาวี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30100
เด็กหญิงพิชญาภา  ทนามัง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
การสมัครสมบูรณ์
30101
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จุลแดง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30102
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จีกัน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านเเหลง (คุรุประชาสามัคคี)
การสมัครสมบูรณ์
30103
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ศิริมาตย์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแเดง
การสมัครสมบูรณ์
30104
เด็กหญิงสิริวิมล  สีเทา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30105
เด็กหญิงวิภารัตน์  แก่นแสง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
40106
เด็กหญิงไอยวริญท์  ตำเรือง
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านนาฎศิลป์
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30107
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขัดคำ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
การสมัครสมบูรณ์
30108
เด็กหญิงทิวากานต์  พานิชตระกูลทอง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30109
เด็กหญิงศศิรยา   ธงสิบสอง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30110
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กาบบัว
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
30111
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คุณโพธิ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30112
เด็กหญิงขวัญหทัย  วิใจยา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)
การสมัครสมบูรณ์
30113
เด็กชายสุเทพ  รัชวัตร์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30114
เด็กหญิงลักษิกา  สุขทรัพย์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30115
เด็กชายกิตติพัฒน์  ลือโลก
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30116
เด็กหญิงญาดา  ก่อกอง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30117
เด็กหญิงวิญญตา  ขวัญเย็น
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30118
เด็กหญิงทิวาวัลค์  พานิชตระกูลทอง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30119
เด็กหญิงวศินี  เงินลำยอง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30120
เด็กหญิงธัญชนก  กำทรัพย์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30121
เด็กหญิงกฤตยา  สิงห์เห
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30122
เด็กหญิงอรยา  ติใจ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านน้ำริน คุรุราษฎร์ณรังสรร
การสมัครสมบูรณ์
40123
เด็กชายทีปกร  ใจน้ำ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30124
เด็กหญิงอดิภา  ทำชอบ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
การสมัครสมบูรณ์
30125
เด็กหญิงณัฐธิดา  มีปัญญา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30126
เด็กชายธีรเดช  หล้าโลก
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
40127
เด็กหญิงธมลวรรณ   ยิ้มแสง
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านวิชาการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30128
เด็กชายสรวิชญ์  แสนสุภา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30129
เด็กหญิงณภัทร์ปวัน  คำลือ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30130
เด็กหญิงวิรินรัญชนา  บุญสาร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30131
เด็กหญิงพรณิชา  หมอนเขื่อน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30132
เด็กหญิงพรธิดา  หล้าคำมี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30133
เด็กหญิงมินรชา  กู่ก้องสกุล
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30134
เด็กหญิงปรียาภัทร  อุดตุ้ย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30135
เด็กหญิงสุรนุช  สุทธิกุล
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญราษฎร์
การสมัครสมบูรณ์
30136
เด็กชายนวพรรษ  เล็กสุวรรณ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30137
เด็กหญิงเจิมเนตร  ชัยบุรี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30138
เด็กหญิงศรันย์พร  คณาวรรณ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30139
เด็กหญิงฉัตรณิชา  เมืองมูล
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30140
เด็กหญิงนิชาภัทร  เสือเพชร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30141
เด็กหญิงพริมรตา  แสงลี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30142
เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์สุข
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30143
เด็กชายวรกานต์  สะเอียบคง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30144
เด็กหญิงสุภนิดา  จันทร์หมื่น
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนบ้านเวียงทอง
การสมัครสมบูรณ์
30145
เด็กชายภาวัต  เอี่ยมดิลก
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎ์นุกุล)
การสมัครสมบูรณ์
30146
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองคีรี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกุล)
การสมัครสมบูรณ์
30147
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เวียงทอง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนเจริญราษฎร์
การสมัครสมบูรณ์
30148
เด็กหญิงกณิศา  อู่เงิน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30149
เด็กหญิงจิรภิญญา  จิตคำมา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาสฯ
การสมัครสมบูรณ์
30150
เด็กหญิงวรัญญา  เทพบุญเรือง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง)
การสมัครสมบูรณ์
30151
เด็กหญิงญาณิษา  สุขแก้ว
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30152
เด็กชายวรวิช  ศรวิจิตร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30153
เด็กชายกิตติธัช  หม้อกรอง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30154
เด็กหญิงจิรภัทร  จองแก
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30155
เด็กหญิงณิชกานต์  ตันติไพบูลย์วงศ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30156
เด็กหญิงธนัญชนก  เวียงนิล
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30157
เด็กชายธนวัฒน์  หาญพยัค
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง)
การสมัครสมบูรณ์
30158
เด็กหญิงธัญชนก  สิงหกุล
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30159
เด็กหญิงเพ็ญรุ่ง  มากาโร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
การสมัครสมบูรณ์
30160
เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วคอน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลเทพสุนทรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30161
เด็กหญิงอรณิชชา  มณีวรรณ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
สัตยาไส
การสมัครสมบูรณ์
40162
เด็กชายเมธัส  ม้าอินทร์
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30163
เด็กหญิงวรนิษฐา  สายทอง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30164
เด็กชายณภัทร  ไชยวงค์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30165
เด็กหญิงภคพร  สีใจวงค์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30166
เด็กหญิงวิรัลพัรช  หมายชม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลเเพร่
การสมัครสมบูรณ์
40167
เด็กหญิงพุทธิดา  จันทร์เทพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
เทศบาลเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30168
เด็กหญิงเปมิกา  หมั่นขีด
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30169
เด็กหญิงอารีรัตน์  อินต๊ะปัญญา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30170
เด็กหญิงเพชรชมพู  บุรีคำ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดชัยมงคล
การสมัครสมบูรณ์
30171
เด็กหญิงด.ญ ศิรินทรา  นาทอน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาสเทศรัฐราษฏร์นุกูล
การสมัครสมบูรณ์
30172
เด็กชายธนวัฒน์  ณะอิ่น
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านปง(ป้อมประชานูกุล)
การสมัครสมบูรณ์
30173
เด็กหญิงปัญชญา  ปัญญาชินวร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30174
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  วิริยะวงษ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30175
เด็กหญิงวิมลณัฐ  อนุบุตร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30176
เด็กชายคมเพชร  แจ้งถิ่นป่า
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดโชคเกษม
การสมัครสมบูรณ์
30177
เด็กหญิงฐิติมา  วีระคำ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30178
เด็กหญิงจีรนันท์  บรรลือ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
ดอนมูลวิทยาคาร
การสมัครสมบูรณ์
40179
เด็กชายศุภกร  แหวนหลวง
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านวิชาการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30180
เด็กหญิงแพรววนิด  การินตา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนระเบียบพิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30181
เด็กหญิงนันท์ชยา  ปัญญาไวย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30182
เด็กชายธีรพัฒน์  แสนศรี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
40183
เด็กชายภูมิพัฒน์  โอดเทิง
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30184
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญเหมาะ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30185
เด็กหญิงธัญมน  แสงทอง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30186
เด็กหญิงธิดาพร  ศรีตองอ่อน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
รัฐราษฎร์บํารุง
การสมัครสมบูรณ์
30187
เด็กชายศรัณย์  โลกคำลือ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพนารี
การสมัครสมบูรณ์
30188
เด็กหญิงโสรญา  นันตะแขม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30189
เด็กหญิงช่อลดา  จักรสาน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30190
เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญปัน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30191
เด็กหญิงฉัตรธิยา  อุทัย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
40192
เด็กหญิงณัฐนันท์  วรินทร์
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30193
เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุทธนะ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30194
เด็กหญิงทองกวาว  สายถิ่น
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
40195
เด็กชายธนภัทร  แตงชัยภูมิ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30196
เด็กชายพีรพงษ์  สมบุตร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30197
เด็กชายศรุต  วังอินทร์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30198
เด็กชายเตชินท์  พรินทรากูล
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจิรญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30199
เด็กหญิงธิดากัลยา  พอเหมาะ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลเเพร่
การสมัครสมบูรณ์
30200
เด็กหญิงณิชกานต์  สงวนพงษ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30201
เด็กหญิงธนภรณ์  เสนาใจ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30202
เด็กหญิงธนัชชา  ง้าวแหลม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30203
เด็กหญิงกิ่งไผ่  ทนันชัย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์​
การสมัครสมบูรณ์
30204
เด็กชายลักษิกา  เหรีญญทอง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
สูงเม่นวิทยาคาร
การสมัครสมบูรณ์
30205
เด็กหญิงวัลลภา  ประกอบเขตรการณ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30206
เด็กหญิงสุรัชยา  แนวณรงค์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30207
เด็กหญิงนลินี  หอมหวาน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านห้วยกูด
การสมัครสมบูรณ์
30208
เด็กชายจิรภัทร  ศรีสง่า
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30209
เด็กชายวิศรุต  วังโพธิ์​
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาล​
การสมัครสมบูรณ์
30210
เด็กหญิงศรินทร  บุญเกตุ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญราษฏร์
การสมัครสมบูรณ์
30211
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พรมอารักษ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองเเดง
การสมัครสมบูรณ์
30212
เด็กหญิงประภาภัทร  สวนผล
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30213
เด็กชายพีรวิชญ์  สุรจิต
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30214
เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทร์มีโชค
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาสฯ
การสมัครสมบูรณ์
30215
เด็กหญิงเบญชญา  พิทักษ์รัตนาภา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30216
เด็กชายศุทธิกร  สุธรรม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพนารี
การสมัครสมบูรณ์
30217
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ศิริกมลนันท์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30218
เด็กหญิงสุกัญญา  แช่มชื่น
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30219
เด็กหญิงรวีนิภา  ดอกแก้ว
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30220
เด็กหญิงศวิตา  ทิพย์คูนอก
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30221
เด็กชายกิตติกร  เรืองศิริ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30222
เด็กหญิงวรัทยา  ฆ้องคำ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
30223
เด็กหญิงประวีณามัย  บุญมัย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
ระเบียบพิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30224
เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียมศักดิ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30225
เด็กหญิงเบญจรัตน  ถิ่นสุข
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
การสมัครสมบูรณ์
30226
เด็กชายกฤษณ  คงแดง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญราษฎร์
การสมัครสมบูรณ์
30227
เด็กชายเกื้อชาติ  กองกลม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30228
เด็กหญิงพลอยไพลิน   รักเชื้อ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30229
เด็กหญิงเขมมิกา  บัวระเพ็ชร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านปง(ป้อมประชานุกุล)
การสมัครสมบูรณ์
30230
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุกิน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30231
เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่งมี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30232
เด็กหญิงฑิตาภัทร  สุขประเสริฐ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญราษฎร์
การสมัครสมบูรณ์
30233
เด็กหญิงเขมิกา  ถุงคำ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
ห้วยกูด
การสมัครสมบูรณ์
30234
เด็กหญิงรุจิราพร  วงศ์คำ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังการวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30235
เด็กหญิงฉัตรฐริกานต์  มากมี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30236
เด็กหญิงณัฐรกานต์  ครุธดี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปภัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30237
เด็กชายสิปปกร  ลือโฮ้ง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30238
เด็กหญิงปรียานันท์  สุทธิแสน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30239
เด็กหญิงณัฐนรี   สุริยกุล​ ณ​ อยุธยา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาสเทศรัฐราษฏร์นุกูล
การสมัครสมบูรณ์
30240
เด็กชายธัญเทพ  อ่อนสาคร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30241
เด็กชายเจษฎาภรณ์  พรมมินทร์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30242
เด็กหญิงพิชญาภา  สมบูรณ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30243
เด็กชายคามิน  เทภิกัน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30244
เด็กหญิงอรณิชชา  แย้มแขไข
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
30245
เด็กหญิงธิดารัตน์  ยุตพงษ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
การสมัครสมบูรณ์
30246
เด็กหญิงกันตรัตน์  ชัยแขม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30247
เด็กหญิงปราณปรียา  ขวดแก้ว
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
30248
เด็กหญิงพัฒน์สุรางค์  ศรีสุขสวัสดิ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
30249
เด็กหญิงบัณฑิตา  รำฟ้อน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30250
เด็กหญิงปรียากร  เอกจิตร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30251
เด็กหญิงศิรดา  มหาวงค์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30252
เด็กหญิงณิชกุล  ผาทอง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30253
เด็กชายณัฐวุฒิ   โฮ้งจิก
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30254
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ริมวรรณ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
การสมัครสมบูรณ์
30255
เด็กชายจารุกิตติ์  กาศทนัน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30256
เด็กชายปุณณจิต  จิตสว่า
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30257
เด็กหญิงเกศสุดา  ขวาซุย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30258
เด็กหญิงธนัญชนก  เวียงนิล
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30259
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชียงสา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30260
เด็กหญิงชุติมา  ปรารมภ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาสฯ
การสมัครสมบูรณ์
30261
เด็กหญิงปวริศา  กันทะกะ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพนารี
การสมัครสมบูรณ์
30262
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กัณหาประกอบ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฏร์นุกุล)
การสมัครสมบูรณ์
30263
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ตันศรีวงศ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30264
เด็กหญิงวรกัญญา  มูลใจคำ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30265
เด็กชายนิพิฐพนธ์  คำอ้าย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30266
เด็กหญิงภัณฑิรา  ปงรังษี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
40267
เด็กหญิงศศิชญาณ์  แก้วประเสริฐ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30268
เด็กหญิงชนกนันท์  จิ๋วอ่อน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพนารี
การสมัครสมบูรณ์
40269
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศฤงคาร
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านนาฎศิลป์
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30270
เด็กหญิงอาลิตา  สุปินัน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
การสมัครสมบูรณ์
30271
เด็กชายอักกิชา  ใจสุบรรณ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านทุ่งแค้ว
การสมัครสมบูรณ์
30272
เด็กหญิงทัตพร  คลังภักดี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30273
เด็กชายบุญญฤทธิ์  วังซ้าย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
การสมัครสมบูรณ์
30274
เด็กหญิงปัณฑารีย์  พาไธสง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลจุรีพันธ์
การสมัครสมบูรณ์
30275
เด็กหญิงมนัสนันท์  โลกคำลือ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
ชุมชนบ้านร้องเข็ม
การสมัครสมบูรณ์
30276
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สมเพาะ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดมงคลถาวร
การสมัครสมบูรณ์
30277
เด็กหญิงจิดาภา  ผาคำ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30278
เด็กหญิงพิชญา   พัทธเสมา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30279
เด็กหญิงกนกณัฐ  วัฒน​ภิญโญ​
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์
การสมัครสมบูรณ์
30280
เด็กหญิงปุณยวีร์  สวัสดิ์กุล
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30281
เด็กหญิงศุภกานต์  ตังเพิ่มพูน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30282
เด็กหญิงฐิติญากร  ทาฝั้น
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30283
เด็กหญิงวราลักษณ์  จอมพลรวญ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
การสมัครสมบูรณ์
30284
เด็กหญิงพิมพ์ฉัตร  สิทธิโชติ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30285
เด็กชายปัญวสิทธิ์  คงประสิทธิ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลเเพร่
การสมัครสมบูรณ์
30286
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ติคำ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
ระเบียบพิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30287
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตุ่นคำหน้อย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30288
เด็กหญิงปพิชญา  สารดี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30289
เด็กหญิงศรัณรัชต์   มงคลศาสตร์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
การสมัครสมบูรณ์
30290
เด็กหญิงวรณัน  ตันตื้อ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30291
เด็กชายภูมิภิภัทร  พวงดอก
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30292
เด็กชายไกรวิชญ์  ม้าวิ่ง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30293
เด็กหญิงกานต์ธีรา  กาวิน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30294
เด็กหญิงณัฐณิชา  วิริยอนันตกุล
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพนารี
การสมัครสมบูรณ์
30295
เด็กหญิงสุนิษา  หงษ์ยศ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30296
เด็กชายจินตชัย  เหมืองหม้อ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30297
เด็กชายภูริช  ปัญญาเหมือง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30298
เด็กหญิงพิชนาฏ  แสนพงษ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
40299
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลัมยศ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
40300
เด็กหญิงธัญยชนก  ภูคัง
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านนาฎศิลป์
เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ
การสมัครสมบูรณ์
40301
เด็กหญิงลลิตภัทร   กิสูงเนิน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30302
เด็กหญิงสัณห์สุดา  ปัตตะเน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30303
เด็กหญิงจิณัฐตา  เทียมแสน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญราษฏร์
การสมัครสมบูรณ์
30304
เด็กชายธนวัฒน์  จันทา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพนารี
การสมัครสมบูรณ์
30305
เด็กหญิงกุลยาวี  สูงรันต์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ
การสมัครสมบูรณ์
30306
เด็กชายณัฏฐภัทร  อิ่มแย้ม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
การสมัครสมบูรณ์
30307
เด็กหญิงณัฏฐา  หนองหลิ่ง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30308
เด็กหญิงนัทธมน  พันธุ์ดี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30309
เด็กหญิงชญาดา  ปลาส่วน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30310
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝากมิตร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30311
เด็กชายกันต์ศักดิ์  จอมมานพ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30313
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ท้าวจอมใจหาญ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านขุน
การสมัครสมบูรณ์
30314
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทนันชัย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
40315
เด็กหญิงนันท์นภัส​  ฉลอม
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
เจริญศิลป์​
การสมัครสมบูรณ์
40316
เด็กหญิงพัชชา  ดวงเดือน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์ ปฏิมากรรม)
บ้านแม่เทิน
การสมัครสมบูรณ์
30317
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ถิ่นถา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30318
เด็กหญิงจิรานันท์   ฤทธิ์ทองโพธิ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30319
เด็กหญิงณัฐกานต์  คำวรรณ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดหัวข่วง
การสมัครสมบูรณ์
30320
เด็กหญิงพีชชญาดา   บุญหวัง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30321
เด็กชายถิรพัทธิ์  ดวงเกษม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพนารี
การสมัครสมบูรณ์
30322
เด็กชายพัทธดนย์  บัญญัติโลก
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30323
เด็กหญิงกนกวรรณ  ติยาภรณ์ชัย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญศิลป์
การสมัครสมบูรณ์
30324
เด็กหญิงทิชากร  เมฆอากาศ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30325
เด็กชายเจษฎากร  พรมแก้ว
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30326
เด็กหญิงกมลวรรณ  ไสยศาสตร์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เจริญราษฎ์
การสมัครสมบูรณ์
30327
เด็กหญิงหัตถนันท์  วิโจทุด
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30328
เด็กหญิงวรกมล  นักเทศน์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดมงคลถาวร
การสมัครสมบูรณ์
30329
เด็กหญิงอัญชิสา  บัวบาน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
30330
เด็กชายทิฐิพล  กองชนะ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30331
เด็กชายคุณากร  กาบไม้จันทร์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30332
เด็กหญิงชญาดา  ศักดิ์สิทธิ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
ปิยวัฒนศาสตร์
การสมัครสมบูรณ์
30333
เด็กชายทิพากร  พอจิต
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30334
เด็กชายธนกร  พึ่งตน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30335
เด็กหญิงณัฐธิดา  กางกั้น
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดสร่างโศก
การสมัครสมบูรณ์
30336
เด็กหญิงจุฬาลักษ์  วงเรียน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
การสมัครสมบูรณ์
30337
เด็กหญิงกันยาวีร์  สิงเห
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30338
เด็กหญิงวิลาสินี  วิจารณ์จิตร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30339
เด็กชายณัชพล  วิชาธร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
การสมัครสมบูรณ์
30340
เด็กหญิงบุษราคัม  ขุนสว่าง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
ระเบียบพิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30341
เด็กหญิงอชิรญา  ปัญญาไว
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30342
เด็กหญิงณัชชา  ผูกจิต
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพนารี
การสมัครสมบูรณ์
30343
เด็กหญิงปาริยาภัทร  สัจจะนรพันธ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30344
เด็กหญิงวิชญาพร  ยอดสอน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30345
เด็กหญิงปัณฑ์ณิศา  รัตนาประภาภรณ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
การสมัครสมบูรณ์
30346
เด็กหญิงศกุนิชญ์  อินติ๊บ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพนารี
การสมัครสมบูรณ์
30347
เด็กหญิงนันท์นภัส  อุตส่าห์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านกวาง (ลือราษฎร์วัฒนา)
การสมัครสมบูรณ์
30348
เด็กหญิงชนันนัทธ์  สบตุ๋ย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
การสมัครสมบูรณ์
30349
เด็กชายชัยกร  ม้าชัย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30350
เด็กหญิงอินทิพร  นุ่มนวล
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30351
เด็กชายศุภกฤต  เสียงหวาน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30352
เด็กชายธนโชติ  เดือนเป็ง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30353
เด็กหญิงชลพรรษา  จันทร์มณี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
30354
เด็กหญิงธวัลธร  ชูติพงศ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30356
เด็กหญิงกิตติกานต์  กำปั่น
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30357
เด็กหญิงธัญวดี  วิวุฒิ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30358
เด็กหญิงเพียงนภา  เปียงเก๋
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
การสมัครสมบูรณ์
30359
เด็กหญิงมนัสดา  สายตรง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30360
เด็กหญิงณัฐธิดา  มนกลม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30361
เด็กหญิงณิชานันท์  คำโฮ้ง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30362
เด็กหญิงเพชรดา  เปียงเก๋
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
การสมัครสมบูรณ์
30363
เด็กหญิงผริตา  ณ พัทลุง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30364
เด็กหญิงนันทกานต์   หงษ์ร่อน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลเเพร่
การสมัครสมบูรณ์
30365
เด็กชายณภัทร  เวียงนาค
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30366
เด็กหญิงวริยา  แก้วกัน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
การสมัครสมบูรณ์
30367
เด็กหญิงจิรัชญา  ตันมา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30368
เด็กหญิงศิรภัสสร  เวียงนาค
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30369
เด็กหญิงนัจภัค  ทนันชัย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30370
เด็กหญิงชนิตสิริ  โป่งเส็ง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30371
เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจบำรุง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30372
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสำราญ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30373
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เหมืองหลิ่ง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านในเวียง
การสมัครสมบูรณ์
30374
เด็กหญิงชญานิษฐ์  มั่นคง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30375
เด็กชายศกลวัฒน์  โตสะสุตร์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30376
เด็กหญิงกฤตชญา   เขาดี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30377
เด็กชายศิรสิทธิ์  นำลอง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลวัดเหมืองแดง
การสมัครสมบูรณ์
30378
เด็กหญิงอภิชญา  กิตติกมลเมศ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30379
เด็กหญิงธนัชญาน์  พรหมเสนา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30380
เด็กชายจารุกิตติ์  จันทาโฮง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่้
การสมัครสมบูรณ์
30381
เด็กชายณัฐ์ชวรางค์  กองคำ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
30382
เด็กหญิงสายใยรักษ์   บุญชาญ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฏร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
30383
เด็กหญิงฐิตาภา  ทนันชัย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพพิทักษ์วิทยา
การสมัครสมบูรณ์
30384
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟูน้อย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
การสมัครสมบูรณ์
30385
เด็กหญิงสู่ขวัญ  มากมาย
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
การสมัครสมบูรณ์
40386
เด็กชายภัทรกร  ขัดแก้ว
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30387
เด็กหญิงชาลินี  กาวี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
40388
เด็กชายนิพิฐพนธ์  แสงกันธะ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
บ้านแม่จั๊วะ
การสมัครสมบูรณ์
40389
เด็กชายณัฐรัชต์  หมื่นยอด
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านกีฬา
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30390
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดวงขจร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลเทพสุนทรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30391
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีบัวสด
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
บ้านสว่างซำโอง
การสมัครสมบูรณ์
30392
เด็กหญิงธิญาดา  จันทร์คุ้ม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30393
เด็กชายอัษฎา  ทิพยวงศ์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30394
เด็กหญิงกุลปรียา  ดับร้อน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30395
เด็กหญิงสรชา  สีธิจันทร์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เซนต์โยเซฟทิพวัล
การสมัครสมบูรณ์
40396
เด็กหญิงณัฐชยาพร  โฉมแจง
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1
ด้านดนตรี
บ้านดอนชัยประชาอุทิศ
การสมัครสมบูรณ์
30397
เด็กหญิงอณัญญา  สุขสด
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30398
เด็กชายวรวิช  เจริญโรจน์ไพศาล
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30399
เด็กหญิงศศิชา  พันธ์เลิศ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30400
เด็กชายเศรษฐวุฒิ  แตงร้าน
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30401
เด็กหญิงนรีกานต์  มาหมี
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เทพนารี
การสมัครสมบูรณ์
30402
เด็กชายธนวรรธน์​  วรินทร์​
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์​พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30403
เด็กหญิงจิรภิญญา   หมวดหมู่
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30404
เด็กชายสุวรมัลญ์  สุคันธมาลย์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30405
เด็กหญิงฐิติญา  ปันทะโชติ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปถัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30406
เด็กชายภูริณัฐ  ทองยิ้ม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
วัดเมธังกราวาส
การสมัครสมบูรณ์
30407
เด็กชายศุภากร  เหรา
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลแพร่
การสมัครสมบูรณ์
30408
เด็กชายวชิรเดช  ก้อนเจริญ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เด่นไชยประชานุกูล
การสมัครสมบูรณ์
30409
เด็กหญิงกานต์ณิชา  งามทรง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30410
เด็กหญิงธัญ​ญา​รัตน์​  ม้า​ทอง​
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เมธังกราวาส​ (เทศรัฐราษฎร์​นุกูล)​
การสมัครสมบูรณ์
30411
เด็กชายฐากร  แซ่ลิ้ม
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
มารดาอุปภัมภ์
การสมัครสมบูรณ์
30412
เด็กหญิงศิปภา  พิมสาร
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
ชลประทาน
การสมัครสมบูรณ์
30413
เด็กชายศุภณัฐ  จิมานัง
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
เมธังกรวาส
การสมัครสมบูรณ์
30414
เด็กหญิงกรชนก  สุปินันท์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุพงศ์พัชรินทร์
การสมัครสมบูรณ์
30415
เด็กหญิงจิรัชญา  ปินตาวงค์
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง
การสมัครสมบูรณ์


©2021 พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล | งานรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่