สรุปยอดการสมัคร

การรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

สรุปยอดผู้สมัครเข้าเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายงานการสมัครนักเรียนประจำวัน

วันที่ 11 มีนาคม 2566

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ในเขตพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
นอกพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ทั่วไป
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ความสามารถพิเศษ
รวม
ยอดรวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
17
54
0
3
17
57
39
137
6
11
45
148
8
14
5
6
13
20
75
225
71
3
74
176
17
193
22
11
33
300

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนโรงเรียนอื่น
27
มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนเดิมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
6

วันที่ 12 มีนาคม 2566

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ในเขตพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
นอกพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ทั่วไป
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ความสามารถพิเศษ
รวม
ยอดรวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
9
27
1
1
10
28
16
46
4
6
20
52
3
7
6
5
9
12
39
92
36
2
38
62
10
72
10
11
21
131

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนโรงเรียนอื่น
10
มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนเดิมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
11

วันที่ 13 มีนาคม 2566

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ในเขตพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
นอกพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ทั่วไป
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ความสามารถพิเศษ
รวม
ยอดรวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
9
9
0
0
9
9
18
39
0
0
18
39
3
11
0
0
3
11
30
59
18
0
18
57
0
57
14
0
14
89

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนโรงเรียนอื่น
12
มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนเดิมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
2

 

วันที่ 14 มีนาคม 2566

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ในเขตพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
นอกพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ทั่วไป
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ความสามารถพิเศษ
รวม
ยอดรวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
8
7
0
0
8
7
11
27
0
0
11
27
8
14
0
0
8
14
25
45
15
0
15
38
0
38
22
0
22
75

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนโรงเรียนอื่น
20
มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนเดิมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
2

 

วันที่ 15 มีนาคม 2566

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ในเขตพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
นอกพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ทั่วไป
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ความสามารถพิเศษ
รวม
ยอดรวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
5
6
0
0
5
6
13
27
0
0
13
27
7
12
0
0
7
12
25
45
11
0
11
40
0
40
19
0
19
70

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนโรงเรียนอื่น
14
มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนเดิมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
5

©2023 พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล