สรุปยอดการสมัคร

การรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

สรุปยอดผู้สมัครเข้าเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายงานการสมัครนักเรียนประจำวัน

วันที่ 9 มีนาคม 2567

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ในเขตพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
นอกพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ทั่วไป
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ความสามารถพิเศษ
รวม
ยอดรวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
27
55
2
4
29
59
44
178
15
22
59
200
11
30
2
2
13
32
101
291
82
6
88
222
37
259
41
4
45
392

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนโรงเรียนอื่น
42
มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนเดิมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
3

วันที่ 10 มีนาคม 2567

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ในเขตพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
นอกพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ทั่วไป
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ความสามารถพิเศษ
รวม
ยอดรวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
11
21
0
1
11
22
21
21
3
4
24
25
2
1
0
1
2
2
37
49
32
1
33
42
7
49
3
1
4
86

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนโรงเรียนอื่น
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนเดิมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
0

วันที่ 11 มีนาคม 2567

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ในเขตพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
นอกพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ทั่วไป
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ความสามารถพิเศษ
รวม
ยอดรวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1
12
0
0
1
12
12
18
0
0
12
18
0
10
0
0
0
10
13
40
13
0
13
30
0
30
10
0
10
53

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนโรงเรียนอื่น
9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนเดิมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
1

 

วันที่ 12 มีนาคม 2567

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ในเขตพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
นอกพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ทั่วไป
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ความสามารถพิเศษ
รวม
ยอดรวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
3
3
0
0
3
3
7
13
0
0
7
13
7
14
0
0
7
14
24
32
6
0
6
20
0
20
21
0
21
47

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนโรงเรียนอื่น
19
มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนเดิมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
2

 

วันที่ 13 มีนาคม 2567

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ในเขตพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
นอกพื้นที่บริการ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ทั่วไป
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ความสามารถพิเศษ
รวม
ยอดรวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
2
4
0
0
2
4
13
16
0
0
13
16
9
12
0
0
9
12
24
32
6
0
6
29
0
29
21
0
21
56

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนโรงเรียนอื่น
15
มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนเดิมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
6

©2024 พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล