ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

เอกสารการสมัคร

1. รูปถ่าย
2. หลักฐานทางการศึกษา
3. ทะเบียนบ้าน
4. สำเนาเอกสารอื่นๆ
5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (เฉพาะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.1)
6. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่นักเรียนได้อาศัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี (เฉพาะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.1)
7. หนังสือรับรองการอยู่อาศัยฯ และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง (เฉพาะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.1)
8. แผนที่บ้านของนักเรียน (เฉพาะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.1)
9. หนังสือรับรองความประพฤติ (เฉพาะนักเรียน ม.4)
10. สำเนาเกียรติบัตรรางวัล (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4)

×

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9

©พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล