ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร
@nrstudent


คลิกเพื่อเพิ่มเพื่อน

"ระบบรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์"

คลิกเข้าสู่ระบบ

"ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566"

คลิกรายละเอียด

"เว็บไซต์การรับสมัครห้องเรียนพิเศษฯ "

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

หลักฐานการสมัครและขั้นตอนการสมัคร


ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป คลิก!
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนความสามารถพิเศษ

 1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 หรือเทียบเท่า หรือ หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือมารดา (กรณีอาศัยอยู่กับบิดา มารดา) หรือผู้ปกครอง (กรณีอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่นักเรียนได้อาศัยอยู่จริงมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงของเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน Download!
 7. แผนที่บ้านของนักเรียน  Download!
 8. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบหย่า หรือหนังสือรับรองบุตรบุญธรรมฯ
 9. สำเนาเกียรติบัตรรางวัล (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกเขตพื้นที่บริการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนความสามารถพิเศษ
 1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 หรือเทียบเท่า หรือ หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
 4. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบหย่า หรือหนังสือรับรองบุตรบุญธรรมฯ
 5. สำเนาเกียรติบัตรรางวัล (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ)
ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป คลิก!
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนความสามารถพิเศษ
 1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
 4. หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนเดิม
 5. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบหย่า หรือหนังสือรับรองบุตรบุญธรรมฯ
 6. สำเนาเกียรติบัตรรางวัล (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ)
ขั้นตอนการสมัคร

 1. เลือกชั้นเรียนที่ต้องการสมัครสอบ
 2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง
 3. อัพโหลดเอกสาร หลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน
 4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล
 5. เมื่อสมัครเรียบร้อยเเล้ว สามารถเข้าสู่ระบบด้วย เลขประจำตัวประชาชน และ พ.ศ. เกิดของผู้สมัคร

เอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

 1. ใบมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 Download!
 2. แบบข้อมูลนักเรียนใหม่รายบุคคล (DMC) Download!

การมอบตัวนักเรียน


การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว


รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ประเภทความสามารถพิเศษ

ผลการสมัคร


ผลการตรวจเอกสารหลักฐาน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการและความสามารถพิเศษ

ผลการตรวจเอกสารหลักฐาน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการและความสามารถพิเศษ

ผลการตรวจเอกสารหลักฐาน ม.4 ทั่วไปและความสามารถพิเศษ

"การแก้ไขหลักฐานการสมัคร"

คลิกรายละเอียด

จำนวนผู้สมัครสอบ


156

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ในเขตพื้นที่บริการ

400

มัธยมศึกษาปีที่ 1
นอกเขตพื้นที่บริการ

109

มัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนทั่วไป

665

รวมจำนวน
นักเรียนทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 2566

จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 13 เมื่อวานนี้ 22,123

©พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล